>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان  
   
نویسنده مصطفی زاده سانا ,حبیبی فاتح ,محمدی احمد
منبع مطالعات شهري - 1398 - شماره : 33 - صفحه:15 -26
چکیده    برای بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری بخش قابل ملاحظه ای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. فعالیت گردشگری می تواند تاثیر منفی یا مثبت بر کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد. در سطح خرد، مطالعات ارزش گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم ها و نقش متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کلان، ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، برنامه ریزان و مدیران اجرایی را در برنامه ریزی، حفاظت و بهره برداری پایدار منابع طبیعی یاری می دهد. دریاچه زریبار مهم‌ترین و کم‌نظیرترین جاذبه‌ آبی در سه کیلومتری غرب شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران ورودی به دریاچه زریبار مریوان است. روش  نمونه‌گیری به‌ صورت تصادفی ساده و برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدد 86/ 0 به دست آمد که نشان از پایای خوب پرسشنامه دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش لاجیت نشان می دهد که متغیرهای سن، هزینه سفر، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تاثیر معنی دار داشته و متغیر سابقه پرداخت، تاثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است. یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش تفریحی دریاچه زریوار که با مقدار متوسط انتظاری (wtp) نشان داده می شود، برای هر بازدید کننده برابر با 5712 ریال است.
کلیدواژه تمایل به پرداخت(wtp)، ارزش گذاری مشروط (cvm)، گردشگر، دریاچه زریبار
آدرس دانشگاه کردستان, ایران, دانشگاه کردستان, پژوهشکده کردستان شناسی, گروه اقتصاد, ایران, دانشگاه کردستان, گروه اقتصاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved