>
Fa   |   Ar   |   En
   تطبیق اجزای ساخت معنا با ساخت کالبد در مجموعه تاریخی شهر یزد  
   
نویسنده رحمانی فروزان ,نورمحمدزاد حسین
منبع مطالعات شهري - 1398 - شماره : 31 - صفحه:109 -125
چکیده    ساخت، کل متشکل از واحدهای تقسیم، رابط ها، مفاصل و مرزهاست که با گشتارهایی، حول انتظام دهنده هایی در تبعیت از اصولی شکل می گیرند. چنین ساختی واجد معنایی است. معنا، ذهنیتی است که از واژه، جمله، پاراگراف یا متن برای خواننده مستفاد می شود. پژوهش ساخت معنا، در زمینه شهر می تواند در ابعاد مختلف آن انجام گیرد. از آنجا که بعد کالبد، محسوس، باثبات و عینی ترین بُعد شهر است، پژوهش ساخت معنا در ساخت کالبد شهر انجام شده است. مجموعه تاریخی شهر یزد از ارزشمندترین مجموعه هایی است که به عنوان یک متن در کتابِ شهرِ یزد قابل پیگیری است. این متن همواره، متنی بامعنا بوده ولی مداخلات انجام شده در مجموعه گاهی سبب از دست رفتن معانی مترتب بر آن شده است. در این پژوهش،ساخت، معنا و کالبد، مفاهیمی هستند که در ابتدا، مرور و مدل های نظری آنها ساخته و ارائه شدند. سپس با مدل های یاد شده، ساخت معنا و ساخت کالبد مجموعه یاد شده با روش های توصیفی، پیمایشی و نسبت ساخت معنا و ساخت کالبد با روش تطبیقی پژوهش شدند. تطبیق و تناظر ساخت معنا با ساخت کالبد در مراتب کلان، میانه و خُرد، اشتراک شکل دهنده ها (اصول) و اجزای تشکیل دهنده آنها از دستاوردهای این پژوهش هستند. استفاده از مدل های ارائه شده در موارد مشابه توصیه می شود.
کلیدواژه ساخت، معنا، کالبد، ساخت معنا، ساخت کالبد، مجموعه تاریخی یزد
آدرس دانشگاه یزد, ایران, دانشگاه یزد, دانشکده هنر و معماری, ایران
پست الکترونیکی nourm@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved