>
Fa   |   Ar   |   En
   گرداب رسمیت و غیررسمیت؛ واقعیت دنیای برنامه‌ریزی در مواجهه با بافت‌های ناکارآمد  
   
نویسنده پورجعفر محمدرضا ,رستمی فرامرز
منبع مطالعات شهري - 1398 - شماره : 31 - صفحه:45 -59
چکیده    نظام برنامه‌ریزی در ارتباط با تحولات شهرنشینی کشور باوجود تلاش های انجام داده در حوزه تئوری و عمل (اما در قالب رسمی) نتوانسته از روند رو به افزایش مشکلات و معضلات شهری جلوگیری کند. در حالی که زندگی برای شهروندانی نزدیک به یک سوم جمعیت شهری کشور در شرایطی نابسامان است، ولی منفعت‌های رشد شهری نصیب نقوش غیررسمیِ باقدرت یا نقوش رسمیِ استفاده‌کننده از رسوم غیررسمی می‌شود. ازاین رو نظام برنامه‌ریزی در واقعیت، با رسوم و نقوش غیررسمی تداخلی دارد که شفاف و آگاهانه نیست و در مطالعات انجام شده نیز کمتر به آن پرداخته شده است. با توجه به تمرکز کنونی رسوم و نقوش رسمی و غیررسمی به بافت‌های ناکارآمد، هدف این تحقق بررسی چگونگی برخورد این رسوم و نقوش باهمدیگر و ارائه یک چارچوب مفهومی برای مواجهه برنامه‌ریزی رسمی با غیررسمیت‌ها در این محدوده است. بدین منظور روش تحقیق پژوهش حاضر متاثر از ماهیت پرسش پژوهش بر مبنای مطالعه اسنادی، کتابخانه‌ای و همچنین روش تحلیل محتوا و استدلال منطقی، تهیه و تنظیم شده است. در مقاله حاضر دیدگاه و تجربیات اندیشمندان در ارتباط با این مسئله و زمینه برنامه‌ریزی و عوامل تحت تاثیر در این مواجهه با توجه به شرایط شهرنشینی کشور و به ‌طور ویژه تجربیات و نتایج مطالعات صورت گرفته در بافت فرسوده، تحلیل شده است. در نهایت برای برون‌رفت از این شرایط، چارچوبی مفهومی متناسب با شرایط حاکم بر کشور با تاکید بر پرداختن جدی‌تر به ابعاد اجتماعی و تاثیرپذیری سایر ابعاد از آن در برنامه‌ریزی، پیشنهاد شده است.
کلیدواژه تئوری و عمل برنامه ریزی، غیررسمیت شهری، برنامه ریزی رسمی، بافت ناکارآمد
آدرس دانشگاه تربیت مدرس تهران, دانشکده هنر, گروه شهرسازی و معماری, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر, ایران
پست الکترونیکی f.rostami2010@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved