>
Fa   |   Ar   |   En
   بازشناسی عوامل موثر بر شادی در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: محدوده پیاده‌راه مرکز تاریخی تهران)  
   
نویسنده سماواتی سحر ,رنجبر احسان
منبع مطالعات شهري - 1397 - شماره : 29 - صفحه:3 -18
چکیده    در دهه اخیر موضوع شادی مورد توجه متخصصان شهری قرار گرفته و شهرهایی همچون کپنهاگ و بوگوتا مبتنی بر تجارب خود در حال تولید ادبیات این حوزه هستند. کیفیت شهر و فضاهای شهری عاملی موثر بر شادی بوده و میزان شادی در فضاهای شهری نیز می‌تواند نمودی از کیفیت فضاها باشد. ازاین‌ رو می‌توان شادی را همچون سرزندگی، کیفیتی پایه در فضاهای شهری دانست. نگاه به داده‌های جهانی نشانگر وضعیت نامناسب ایران در زمینه شادی است که بخشی از این وضعیت را می‌توان در کیفیت فضاهای شهری و زمینه‌های بروز شادمانی در این فضاها جست وجو کرد. این پژوهش به‌عنوان یکی از نخستین پژوهش‌ها در حوزه شادمانی شهری در ایران، به دنبال تحلیل عوامل موثر بر شادمانی در فضاهای شهری تهران است. براساس روش تحلیل محتوا در بررسی مطالعات جهانی و داخلی یک مدل مفهومی ویژه تدوین‌ شده که عوامل موثر بر شادی از سطح کلان تا خرد را در فضای شهری ارائه می‌دهد. همچنین مبتنی بر روش مورد پژوهی، محدوده پیاده راه‌های مرکز تهران به دلیل دارا بودن کیفیت‌های اولیه و تاکید بر حضور پیاده مدار شهروندان برای مطالعه انتخاب شده است تا درک واقع‌بینانه‌ای از عوامل موثر بر شادی در فضاهای شهری فراهم آید. براساس بازدید میدانی، گفت وگوهای اولیه و مدل مفهومی، پرسشنامه‌های هدفمندی تهیه گردیده و به منظور یافتن روابط پنهان متغیرها و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پرسشنامه‌ها، از روش معادلات ساختاری sem استفاده‌ شده است. همچنین از شاخص وینهوون به‌عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت کلی شادی در این محدوده استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد میانگین احساس شادی برمبنای روش وینهوون در بین شهروندان تهرانی 5.90 از 10 است. نتایج تحلیل‌ها نمایانگر آن است که چهار مولفه اصلی ویژگی‌های کالبدی، کیفیت‌های فضای شهری، ابعاد ذهنی و ویژگی‌های جامعه مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر شادی هستند و در این میان مولفه ویژگی‌های کالبدی از بالاترین تاثیرگذاری بر شادی برخوردار است. همچنین شادی شهروندان در محدوده پیاده مرکز تاریخی تهران بیش از آن که متاثر از ویژگی‌های کلان جامعه باشد، متاثر از کیفیت فضای شهری به‌ویژه کیفیت‌های کالبدی است.
کلیدواژه پیاده راه‌های شهری، شادی، کیفیت فضای شهری، محدوده پیاده مرکز تهران
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی e.ranjbar1983@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved