>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی در محیط‌ های مسکونی همسایگی؛ مطالعه موردی: مجتمع مسکونی نور در تهران  
   
نویسنده رامیار رضا ,ضرغامی اسماعیل
منبع مطالعات شهري - 1396 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:39 -52
چکیده    فضای باز در بافت‌های مسکونی فراتر از دیگر فضاهای مشترک مورد توجه کاربران آن قرار دارد که باعث شده در حوزه روان شناسی و جامعه‌شناسی محیط جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. همگام با ابداع روش‌ها و نیز ارتقای دانش در حوزه‌های علوم انسانی و محیطی این دو حوزه نیز با ظهور رویکردهای مختلف، گاه متضاد و گاه مکمل رشد یافته‌اند. نقاط و مفاهیم مشترک در این دو حوزه می‌توانند راه را برای ارتباط دانش در میان این دو برای افزایش کیفیت محیط تسهیل کنند. در این مقاله سعی شده تا یکی از مهمترین مفاهیم نهفته در حوزه روان شناسی محیط یعنی دلبستگی مکانی برای افزایش سرمایه اجتماعی در محیط مورد بررسی قرار گیرد. معمولاً مطالعات در حوزه‌های فردی مانند دلبستگی مکانی و نیز معنای محیط به صورت فردی و یا تجربه و احساس فردی انجام شده و مطالعات در حوزه‌های جمعی نیز در روش‌ها و صورت‌های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله با محوریت بهبود سرمایه اجتماعی و دلبستگی مکانی سعی شده تا بر چندبعدی بودن این موضوع توجه شود و نیز مدلی با کمک روش مدل یابی و موضوعات اثرگذار بر دلبستگی به مکان، برای تعریف ارتباط میان سه مفهوم دلبستگی مکانی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی ارائه شود. برای آزمون این مدل از پیمایش و روش تحلیل مدل یابی معادلات ساختاریافته استفاده شده که تکنیک تحلیل نیرومندی از خانواده رگرسیون چندمتغیری است. در نهایت مشخص شد که دلبستگی مکانی و مشارکت هر دو تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سرمایه اجتماعی دارند و همچنین مشارکت تاثیر زیادی بر تعلق دارد.
کلیدواژه دلبستگی مکانی، مشارکت، اجتماع، سرمایه اجتماعی، تهران
آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, ایران, دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران
پست الکترونیکی es_zarghami@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved