>
Fa   |   Ar   |   En
   قابلیت‌ها و تنگناهای صنعت گردشگری در کشورایران با تاکید بر گردش مالی و سرمایه گذاری اقتصادی  
   
نویسنده روان پاک نودژ حمید ,اسدی کردشولی فاطمه
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:93 -108
چکیده    صنعت گردشگری بعنوان یکی از منابع بسیارمهم در توسعه ی فرهنگ ها و ارتباطات ملل نقش ویژه ای در استقرار صلح و آرامش در جهان به عهده دارد. از آن جایی که امروزه صنعت گردشگری بخش بسیار مهمی در نظام اقتصادی تمام کشورهای دنیا محسوب می شود به طوری که اقتصاد برخی از کشورها بسیار وابسته به فعل وانفعالات صنعت توریسم هستند. کشورهای دارای صنعت گردشگری به دلیل داشتن مزیت‌های نسبی و طبیعی، تمدن باستانی و وجود آثار و ابنیه تاریخی و مذهبی از بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت برخوردار هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی قابلیت‌ها و تنگناهای صنعت گردشگری در کشور ایران با تاکید بر گردش مالی و سرمایه‌گذاری اقتصادی است. که با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران 20 استان انتخاب و صنایع گردشگری آنها را در طی سال های 93-85، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بین سرمایه‌گذاری اقتصادی و گردش مالی با صنعت گردشگری کشور رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد و از میان استان‌های نام برده شده، استان تهران به عنوان رتبه اول، اولویت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور دارا است.
کلیدواژه صنعت گردشگری ,سرمایه‌گذاری ,توریسم ,گردش مالی
آدرس دکترای حسابداری، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved