>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش مکانی خشکسالی با استفاده از تکنیک Gis و شاخص Spi (مطالعه موردی: استان کرمان)  
   
نویسنده سلیمانی ساردو فرشاد
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:69 -82
چکیده    خشکسالی یکی از پدیده های خزنده محیطی است که خسارات گاهاً غیر قابل جبرانی به منطقه تحت تاثیر خود تحمیل می‌کند. وقوع این پدیده در هر منطقه ای محتمل بوده اما در بعضی از مناطق نمود بیشتری دارد زیرا که بعضی از خصوصیات آن‌ها می‌تواند تاثیر گذاری این پدیده را بیشتر نماید. از این جهت مطالعه و ارزیابی در این باره امری ضروری و لازم می‌باشد. فراوانی این پدیده در استان کرمان به لحاظ شرایط خاص اقلیمی بالا بوده و بر روی زندگی افراد زیادی تاثیر بسیار بدی می‌گذارد. برای پایش خشکسالی از سوی محققین در سراسر دنیا روش‌های مختلفی اشاره شده که در این مطالعه از نمایه بارش استاندارد شده spi به منظور پهنه بندی خشکسالی استان کرمان استفاده شده است. پس از برآورد کمی شاخص‌های مورد نظر با استفاده از علم زمین آمار (geo-statistic) و بهره گیری از نرم افزار arcgis9. 2 نقشه‌های پهنه بندی خشکسالی در استان مورد مطالعه ترسیم گردید. نتایج نشان می دهد که تعداد وقایع خشکسالی در قسمت های مرکزی و شمال غرب استان در ایستگاه های بافت و انار بیشتر بوده است. به عبارتی تمرکز خشکسالی بیشتر در این مناطق مشاهده می‌شود. نتایج مطالعه مذکور می تواند به سیستم پایش منطقه کمک شایانی نماید.
کلیدواژه خشکسالی ,استان کرمان ,شاخص بارش استاندارد (Spi) ,زمین آمار (Geo-Statistic) ,ایسنگاه بافت
آدرس دانشگاه جیرفت, ایران
پست الکترونیکی fsolaimani@ujiroft. ac. ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved