>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی روند شدت و فراوانی پدیده خشکسالی، به موازات تغییرات بارش در استان سمنان در دهه‌های اخیر  
   
نویسنده حسن آبادی داود
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:23 -35
چکیده    دانشمندان به این باور رسیده‌اند که خشکسالی‌های دهه‌های اخیر نشانه روشنی از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی بوده است. این امر سبب شده تا بسیاری از مناطق دنیا بویژه نواحی خشک و نیمه خشک، این پدیده را را با فراوانی بیشتر و شدت‌های زیادتر تجربه کنند. استان سمنان نیز در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده و خشکی ذات استان مذکور می‌باشد. بررسی روند تغییرات بارش منطقه با استفاده از کاربرد روش‌های معمول بر سری‌های زمانی بارش (نابهنجاری‌ها، میانگین متحرک و معادلات رگرسیون) طی دو دهه اخیر مبین آن است که میانگین بارش، تعداد روزهای بارانی و برفی کاهش یافته است. اما حداکثر بارش‌های 24 ساعته در این استان افزایش یافته که این امر مبین تشدید خشکی و افزایش شدت و فراوانی پدیده خشکسالی در این منطقه می‌باشد. به منظور پایش خشکسالی و تحلیل خصوصیات آن در استان سمنان از داده‌های بارش ماهانه ایستگاه‌های سینوپتیک منطقه طی دوره آماری 1386- 1365 شمسی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از سری‌های زمانی spi تداوم، شدت و فراوانی خشکسالی‌ها برای مقیاس‌های زمانی 3، 6، 9، 12، 24 و 48 ماهه تعیین شده است. سپس با استفاده از توزیع پیرسون، شدت خشکسالی برای تداوم‌های 2، 4، 6 و 8 ماهه با دوره برگشت 2، 3، 5، 10، 25 و 50 ساله برای هر یک از ایستگاه‌ها محاسبه و منحنی‌های شدت – مدت و دوره برگشت ترسیم گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان حدود 3/1 (5/30 درصد) از طول دوره آماری با انواع خشکسالی مواجه بوده و روند آن از غرب به شرق افزایشی است. حداکثر شدت و تداوم خشکسالی‌ها به ترتیب متعلق به حاشیه غربی و مرکز استان می‌باشد. شدت و تداوم دوره‌های با پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر نسبت به دوره آماری به طور محسوسی، به موازات تغییرات بارش در استان، رو به افزایش می‌باشد.
کلیدواژه پایش خشکسالی ,تغییرات بارش ,تغییرات اقلیمی ,سری‌های زمانی ,Spi
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved