>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان داراب با استفاده از روش تاکسونومی عددی برای سال های1375 و1385  
   
نویسنده خوشبخت حسین ,شعبانعلی فمی حسین
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:197 -211
چکیده    هدف از این پژوهش سنجش توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان داراب برای مقاطع زمانی???? و???? می‌باشد. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش‌های توصیفی- تحلیلی است. به منظور تعین سطح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان داراب،?? شاخص در زمینه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی، سیاسی و اداری، زیربنایی، ارتباطات و مخابرات برای مقاطع زمانی ???? و???? انتخاب گردید. برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص‌ها از روش استاندارد کردن و برای سنجش سطح توسعه روستاها و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اگر چه شکاف و نابرابری بین دهستان‌های شهرستان داراب از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی???? تا سال???? کاهش یافته است. اما هنوز تفاوت‌ها و نابرابری‌های زیادی در بین دهستان‌های این شهرستان وجود دارد، که نشان دهنده این است که دهستان‌های شهرستان داراب هنوز برای دست‌یابی به توسعه متوازن، یکپارچه و پایدار راه طولانی در پیش رو دارند؛ لذا این تفاوت‌ها لزوم تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن دهستان‌ها ایجاب می‌کند.
کلیدواژه توسعه روستایی ,تاکسونومی عددی ,داراب
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved