>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق شهری تبریز با استفاده از مدل‌های Topsis و Saw  
   
نویسنده قنبری ابوالفضل ,زلفی علی ,نوروزی محمد جواد
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 2 - صفحه:71 -84
چکیده    امروزه یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی شهرها، بحث توسعه متعادل و متناسب در شهرها و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از خدمات شهری می‌باشد. نقش برنامه‌ریزی در رسیدن به این هدف این است که توزیع خدمات و امکانات شهری را به نحوی هدایت کند که به نفع همه اقشار و گروه‌های اجتماعی جامعه باشد و به عدالت اجتماعی و فضایی در شهرها منجر شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات شهری در مناطق10 گانه شهری تبریز و ارزیابی برخورداری مناطق شهری و جمعیت آن، از خدمات شهری صورت گرفته است. در این پژوهش، برای ارزیابی نحوه پراکنش جمعیت از مدل آنتروپی نسبی و برای ارزیابی توزیع خدمات از مدل‌های topsis و saw استفاده شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است. نتایج مدل آنتروپی(0.8512) نشان می‌دهد که پراکنش جمعیت در مناطق شهر تبریز به صورت متناسبی صورت گرفته است؛ هم‌چنین، نتایج ارزیابی توزیع خدمات شهری در مناطق شهری نشان‌گر آن است که منطق9 تبریز دارای کم‌ترین برخورداری از خدمات شهری و منطقه 2 در مدل topsis و منطقه 3 در مدل saw بالاترین برخورداری از خدمات شهری را دارا می‌باشند. در ادامه پژوهش با استفاده از مدل اسپیرمن به ارزیابی هم‌بستگی بین رتبه جمعیت و تاثیر آن در برخورداری از خدمات شهری پرداخته شد که نتایج(0.7697) نشان می‌دهد هم‌بستگی بالای بین رتبه جمعیتی و دسترسی به خدمات شهری وجود دارد.
کلیدواژه پراکنش جمعیت ,توزیع خدمات ,عدالت فضایی ,مدل‌های Topsis ,Saw
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری, ایران, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved