>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه›بندی تفرجگاه››های پیرامون شهری با استفاده از روش تلفیقی Gis وAhp (مطالعه موردی: پارک طبیعت تبریز)  
   
نویسنده فرجی راد خدر ,رضایی محمدرضا ,جاویدنیا جاوید
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:157 -172
چکیده    ضرورت پرداختن به تفرجگاه?های پیرامون شهری و بویژه تفرجگاه?های پیرامون کلان?شهرها - که با مشکلات عدیده زیست محیطی و اجتماعی روبرو بوده و فشارهای روانی گسترده?ای را بر شهروندان تحمیل می‌?کنند- ناشی از مساله چگونگی پیوند دادن آنها با کارکردهای شهری و ساماندهی آنها جهت کاستن از مسایل و مشکلات شهری می?باشد. در این راستا این مقاله به دنبال ارایه چارچوب و الگویی جهت پهنه?بندی تفرجگاه?های پیرامون شهری به منظور استفاده بهینه از فضاهای موجود و شناسایی فضاهای جدید در درون آنها با استفاده از روش تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. نتایج نشان می?دهد که روش پیشنهادی از توانایی بالایی در زمینه پهنه?بندی و کشف استعدادهای سرزمین برخوردار است و به ویژه در ارتباط با تفرجگاه?های پیرامون شهرها که علاوه بر ویژگی?های طبیعی، با قرار گرفتن در فضای کارکردی شهر مرکزی با مجموعه?ای از مسایل روبرو هستند می?تواند درست عمل کرده و به خصوص در مطالعات کاربردی که در این زمینه انجام می?شوند کاربرد فراوانی داشته باشد. همچنین بر اساس اعمال روش به کار رفته مشخص گردید که 3871 هکتار (69/64 درصد از کل محدوده مطالعاتی) نیازمند انجام اقدامات حفاظتی، 1303 هکتار (77/21 درصد از مساحت محدده مطالعاتی) مستعد جنگلکاری و 810 هکتار (54/13 درصد از مساحت محدوده مطالعاتی) پتانسیل لازم برای کاربری?های فرهنگی، تفریحی و گردشگری را دارا می?باشد.
کلیدواژه پهنه‌بندی ,روش تلفیقی ,پارک طبیعت ,تبریز
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه یزد, ایران, دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه ریج آمستردام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved