>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی پویایی فضایی جمعیت در نواحی پیراشهری؛ یک بررسی ادراکی  
   
نویسنده خواجه شاهکویی علیرضا ,خراسانی محمد امین ,طورانی علی
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:219 -238
چکیده    رابطه ادراکی بین شهر و نواحی غیرشهری به سرعت در حال تحول و دگرگونی است که این تغییر از پارادایم‌های غالب موجود به سمت چشم‌اندازهای مفهومی جدیدی که در آن‌ها پیوندهای روستایی- شهری مورد تاکید است، صورت می‌گیرد. در چنین فضای مفهومی، ناحیه پیراشهری به عنوان یک فضای انتقالی بین شهر و روستا جایگاه مهمی دارد. در ساده‌ترین تعریف، نواحی پیراشهری به عنوان ناحیه‌ای حول ناحیه ساخته شده شهری معرفی می‌شود که به عنوان لبه و حاشیه شهر و در واقع جایی که کاربری‌های شهری و روستایی به هم می‌رسند و دارای همپوشی با هم هستند، شناخته می‌شود. هدف مقاله حاضر، واکاوی پویایی فضایی جمعیت در نواحی پیراشهری است. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای بوده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که رشد جمعیت پیراشهری نشان دهنده تاثیرات حاصل از چهار فرایند رشد جداگانه شامل حومه نشینی، شهرگریزی، بقای جمعیت و مهاجرت مرکزگرا است. این چهار فرایند می‌توانند با شش شاخص از هم تمیز داده شوند که سه شاخص شامل اصلیت مهاجران، پیوند با منطقه کلانشهری و انگیزه مهاجرت مستقیما مرتبط با مهاجران است و سه شاخص دیگر نیز شامل ارزش تسهیلات محل، دسترسی محل به منطقه کلانشهری و ماهیت توسعه مسکونی مرتبط با الگوی رفتاری در انتخاب محل سکونت در ناحیه پیراشهری یا همان کیفیت محل است.
کلیدواژه پویایی فضایی ,جمعیت ,نواحی پیراشهری ,گونه شناسی
آدرس دانشگاه گلستان, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی ali_toorani20@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved