>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد تلفیقی مدل Ahp وSwot جهت شناسایی اولویت‌های اجرایی مداخله در بافت تاریخی شهر شوشتر  
   
نویسنده مافی علیرضا ,سیاحی زهرا
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 3 - صفحه:173 -196
چکیده    فرسودگی یکی از مهم‌ترین مسایل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی،عدم تعادل،عدم تناسب وبی قوارگی آن می‌شود.فرسودگی یا در کالبد یا فعالیت و یا در کالبد و فعالیت به طور یکجا رسوخ می‌کند. این مقاله رویکردی توصیفی-تحلیلیاست. در این پژوهش 320 پرسشنامه‌ای طراحی،300 پرسشنامه بین شهروندان و 20 پرسشنامه بین کارشناسان شهری توزیع گردید. روش نمونه گیری هم به صورت تصادفی است. بدین ترتیب عوامل داخلی و خارجی ماتریس swotبافت تاریخی و قدیمی شهر شوشتر مشخص گردید.اعتبار و روایی پرسشنامه‌ها سنجیده شد. ضریب آلفای کرونباخ 0.802 نشان دهنده ی روایی نسبتاً بالای پرسشنامه می باشد. جهت سنجش 37 عامل داخلی و خارجی ماتریس swot به کارگرفته شد.و تحلیل آن‌ها با استفاده از مدل swot و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از تحلیل مدل فوق در این پژوهش نشان می‌دهدکه عزم شهرداری و سازمان عمران و بهسازی برای مشارکت، تمایل ساکنان به بهسازی و نوسازی بافت تاریخی و عملکرد مناسب عناصر ساختاری در بافت قدیم(مسجد جامع، بازار) به ترتیب با وزن‌های0.187، 0.197 و0.163 مهم‌ترین نقاط قوت و عدم وجود فعالیت‌های مرتبط با عملکرد تفریحی- گردشگری بافت، وجود برخی آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف و خرید و فروش مواد مخدر،دزدی و... و عدم تنوع فعالیتی مناسب در گذرهای اصلی بافت با وزن‌های 0.185،0.152 و0.152به ترتیب مهم‌ترین نقاط ضعف بافت تاریخی شهر شوشتر هستند. عرصه‌های مذهبی مهمترین بستر برای شکل گیری فعالیت‌های جمعی، ایجاد عناصر ساختاری جدید و ارتباط بخش بافت قدیم و جدید و ایجاد عرصه‌های عمومی و بسترهای فعالیت‌های جمعی در سطح محلی و شهری با وزن‌های 0.229،0.135 و0.128) به ترتیب از مهم‌ترین فرصت‌های محدوده ی مورد مطالعه و همچنین عدم توان و تمایل به مشارکت اقتصادی در بین ساکنان، عدم تناسب سلسه مراتب شبکه‌های ارتباطی بافت قدیم با وسایل نقلیه امروزی و تمرکز فعالیت‌های با مقیاس عملکرد شهری و ناحیه‌ای در بافت تاریخی با وزن‌های0.208،0.206 و0.176 از جمله مهم‌ترین تهدیدهای محدوده مورد مطالعه به شمار می‌آیند.
کلیدواژه بافت تاریخی ,فرسودگی ,Ahp ,Swot
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
پست الکترونیکی z.sayahi_um@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved