>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پیش‌بینی وضعیت اشتغال با استفاده از مدل‌های ضریب مکانی و تغییر سهم (مورد: شهر شیراز)  
   
نویسنده شکور علی ,شمس الدینی علی ,قطبی کریم آبادی فضل اله ,زارع اعظم ,بابازاده بهرام
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:177 -178
چکیده    آگاهی از ساختار شغلی شهر در بخشهای اقتصادی از ضروریات هر جامعه ای است. با استفاده از آگاهی موجود می‌توان برای آینده در زمینه اشتغال برنامه ریزی نمود. در این مقاله که با استفاده از پژوهشها ی میدانی و کتابخانه ای تهیه شده است، ابتدا به تحولات جمعیتی شهر شیراز و پیش بینی آن در دو مقطع زمانی 1395و1400 پرداخته شده است و سپس به معرفی تیپولوژی شهر شیراز و تعیین نقش این شهر در طی دهه‌های 1365،1375،1385اقدام شده است.همچنین با استفاده از ضرایب مکانی و مدل تغییر سهم به تحلیل ساختار اقتصادی شهر شیراز پرداخته شده است. بر اساس آمارهای موجود مشخص شده است که در پایان سال 1395 می‌توان انتظار سه سناریو برای پیش بینی اشتغال درشهر شیراز داشت که سناریوی شماره 2 به واقعیت نزدیکتر می‌باشد و رقم آن در حدود 574692 نفر می‌باشد.
کلیدواژه تیپولوژی شهر ,ضریب مکانی ,مدل تغییر سهم ,ساختار اشتغال ,شهر شیراز
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved