>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی زمینه‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه)  
   
نویسنده غفاری سید رامین
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:33 -48
چکیده    گردشگری روستایی به عنوان شاخه ای از صنعت توریسم امروزه گستره ای جهانی یافته است و با توجه به نقش موثر آن در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و افزایش درآمد ناخالص ملّی توجه بسیاری از کشورها را به خود معطوف نموده است، چنانچه هم اکنون به عنوان یکی از پردرآمدترین بخش‌های اقتصاد جهانی گوی سبقت را از صنایع کهن بسیاری نیز ربوده است. بر این مبنا سرزمین ایران با تنوعی از جاذبه های طبیعی و انسان ساخت (فرهنگی، تاریخی و....) بستری مناسب و گسترده در فراهم سازی زمینه های لازم به منظور جذب گردشگر، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و کارآفرینی و بالطبع توسعه پایدار و درونزا در اختیار برنامه ریزان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مردم محلی قرار می دهد. لذا تحقیق فرا رو که با هدف بررسی زمینه های کارآفرینی و اشتغال زایی در گردشگری روستایی به رشته تحریر درآمده است برآن است تا با استعانت از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه در بین 349 نفر نمونه آماری منتخب در هفت روستای گردشگر پذیر مستقر در بخش مرکزی شهرستان شاهین شهر و میمه از توابع استان اصفهان، به منظور توان سنجی وضعیّت موجود با نظرسنجی از روستاییان منطقه رهنمودهایی چند در راستای مدیریّت بهینه بر منابع و حداکثر بهره گیری از قابلیت‌های گردشگری با هدف کارآفرینی و اشتغالزایی ارایه نماید. گفتنی است روش معمول در انتخاب حجم نمونه، روش کوکران و آزمون تحلیل واریانس، آماره ی خی دو و ضریب همبستگی کندال از روش‌های آماری مورد استفاده در نرم افزار spss و در فرایند تحلیل داده ها می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که: - نقاط روستایی مستقر در قلمرو تحقیق به لحاظ برخورداری از جاذبه ها و توان‌های گردشگری از تفاوت قابل ملاحظه ای برخوردارند، چنانچه نقاط روستایی کلهرود و مورچه خورت با بهره مندی از بیشترین قابلیّت‌ها در صدر و باغمیران و بیدشک در انتهای فهرست قرار می گیرند. - از توان‌های گردشگری موجود در قلمرو تحقیق در کارآفرینی و ایجاد اشتغال و بهره گیری مطلوب و موثری نشده است. – بین برنامه ریزی راهبردی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در نقاط روستایی مستقر در قلمرو تحقیق رابطه معناداری دیده می شود.
کلیدواژه برنامه ریزی راهبردی ,کارآفرینی ,ایجاد اشتغال ,صنعت گردشگری ,گردشگری روستایی
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی sr_ghafari@pnu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved