>
Fa   |   Ar   |   En
   ساماندهی پراکنش فضایی مراکز ورزشی با استفاده از تکنیک های تلفیقی روش مجموع ساده وزین و تحلیل های فضایی Gis (مطالعه موردی: اماکن ورزشی کلان شهر قم)  
   
نویسنده علوی سیدعلی ,نجف پور محبوب آباد بهمن ,صابری عبدالمطلب ,اژدری تشریق محمد رسول
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:41 -59
چکیده    توسعه شهرها، به تحولاتی در امر برنامه ریزی شهری منجر شده است. می توان چنین گفت که یکی از مهم ترین اهداف پیش رو در مطالعات و برنامه ریزی شهری، ایجاد تعادل در توزیع خدمات و پراکنش فضایی اماکن موجود در فضای شهری است. پرداختن به مقوله تعادل و توزیع عـادلانه و منطقی فضـاهای شهری در کلان شهرها نمود بیشتری پیدا می کند. این امر برای برنامه ریزان شهری دارای بیشترین درجه اهمیت است. شهر مقدس قم که طبق سرشماری سال 1390 بـرابر با یک میلیون و 67 هزار و 652 نفر جمعیت داشته است، تبـدیل به کلان شهری مهم گشته است. با توجه به اینکه توزیع بهینه کاربری‌ها و خدمات شهری از جمله اصول اولیه و مهم در برنامه‌ریزی شهری است، پراکنش مطلـوب و بهیـنه فضـاهای ورزشی در سطح این کلان شهر می تواند در الگـوی مطلوب و کارآیی عملکردی شهر تاثیر به سزایی داشته باشد. روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت کار توصیفی- تحلیلی است و با توجه به همین روش به مطـالعه راهکارهای ایجاد فضـای ورزشی در کلان شهر قم در مراکز منطقه ای و نـاحی‌های پـرداخته می شود. با تهیه لایه‌های مورد نیاز جهت انجام این پژوهش و با استفاده از تلفیق روش فازی و روش مجموع ساده وزین نقشه‌های پژوهش در محیط gis و با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی تهیه گردیده است. بر حسب نتایجی که از پرسشنـامه‌های تکمیلی توسـط خبرگان شهری به دست آمده است؛ مشخص گردیده است که بیشترین وزن به دسترسی به شبکه معابر اصلی و استقرار در مراکز جمعیتی بالا و کم ترین اوزان به فاصله از مراکز نظامی و مراکز آموزشی اختصاص داشته است. نتـایج حاصل از کـاربرد شـاخص مـوران در خصـوص پراکنش فضایی- مکانی مراکز ورزشی شهر قمحاکی از آن است که ضریب مورانمثبت و برابر با 0.177405 می باشد و بیان گر تصادفی بودن پراکنش فضایی– مکانی مراکز ورزشی در سطح شهر قم می باشد.
کلیدواژه اماکن ورزشی ,شهر قم ,روش مجموع ساده وزین ,شاخص موران
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved