>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر افتراق فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر سقز  
   
نویسنده زیاری کرامت الله ,احمدتوزه واحد ,سلیمانی هادی ,چراغی رامین ,معروفی ایوب
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1393 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:21 -40
چکیده    امروزه موضوع عدالت اجتماعی و فضایی در مباحث شهری و به تبع آن عدالت توزیعی در پراکنش خدمات در فضای شهری اهمیت بسزایی یافته است، چرا که عدم توزیع عادلانه خدمات و امکانات به بحرانهای اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی خواهد انجامید. لذا توجه به اهمیت توزیع کاربری خدمات در نواحی شهری براساس نیاز به خدمات عامل مهمی در پایداری زندگی شهری است. در این پژوهش به بررسی افتراق فضایی پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر سقز پرداخته شده است که روش تحقیق در آن توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها اسنادی می‌باشد. همچنین از روش‌های امتیاز استاندارد شده(z score)، ضریب مکانی(l.q) و نرم افزار gisarc-برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که بین توزیع جمعیت و خدمات در محلات 22 گانه شهر سقز ارتباط منطقی و هماهنگی وجود ندارد، ، به گونه ای که بعضی محلات دارای امکانات و خدمات قابل ملاحظه ای با تراکم جمعیت پایین هستند و سایر محلات حتی با کمبود امکانات و خدمات عمومی روبه رو می باشند که این امر مستلزم مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی برای کاهش و از میان بردن این نابرابری‌ها است.
کلیدواژه عدالت فضایی ,افتراق فضایی ,پراکنش جمعیت ,توزیع خدمات ,شهر سقز
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved