>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی فراوانی وضعیت خشکی‌های استان خوزستان براساس شاخص Spi و استفاده از تکنیکGis  
   
نویسنده جمالی‌زاده ناهید ,برنا رضا
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:157 -176
چکیده    برای این منظور داده‌های آماری یک دوره20ساله(2005-1986)در استان خوزستان مبنای کار قرار گرفت. در این تحقیق شاخص بارش استاندارد(spi)در مقیاس‌های زمانی کوتاه مدت(3و6ماهه)و بلند مدت(12، 24و48ماهه)با در نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل منطقه‌ای و ایجاد ارتباط زمانی بین رخدادهای خشکسالی در نواحی مختلف یک پهنه دارد، انتخاب و با به کارگیری نرم‌افزارgis، روش میانیابی(idw)و خصوصیات آماری بارش ماهانه تجزیه و تحلیل شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت خشکسالی استان خوزستان در شدت‌های مختلف‌و تعیین مناطق بحرانی استان است که برای ایستگاه‌های مختلف مشخص شد. در طول دوره، شدیدترین خشکسالی‌ها در سال2000اتفاق افتاده که در مقیاس3ماهه شدت آن بیشتر نمایان است، سپس سال‌های1989و1990جز سال‌های خشک با وقوع شدید‌ترین خشکسالی‌های استان در مقیاس6، 12، 24و48ماهه می‌باشد که بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی رخ داده است و از نظر فراوانی وقوع خشکسالی متوسط وخفیف در سطح استان بیشتر از فراوانی وقوع خشکسالی‌های بسیار شدید وشدید است، اما خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید، شدت بیشتر و مدت زمان کوتاه‌تری نسبت به خشکسالی‌های متوسط وخفیف دارند.
کلیدواژه خشکسالی ,استان خوزستان ,پهنه‌بندی ,Spi ,Gis ,Drought ,Khuzestan Province ,Arena
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز, استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved