>
Fa   |   Ar   |   En
   اسکان غیررسمی چالش فراروی شهرها  
   
نویسنده غضنفرپور حسین ,کمانداری محسن ,علیمرادی معصومه
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:31 -46
چکیده    اسکان غیررسمی یکی از مسایل شهرهای بزرگ در سراسر جهان محسوب می‌شود به طوری که20تا30درصد جمعیت برخی از شهرهای بزرگ جهان و کشور ما به صورت حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. اسکان غیررسمی نتیجه رشد فزاینده‌ی جمعیت و مهاجرت و خصوصاً مهاجرت‌های روستا- شهری است زیرا شهرها نتوانسته‌اند مسکن مناسب را برای این جمعیت فزاینده فراهم نمایند. شهر کرمان به دلیل رشد سریع جمعیت و مهاجرت گسترده که طی دهه‌های گذشته، داشته نتوانسته شرایط مناسب برای سکونت بخشی از جمعیت را فراهم آورد. به همین دلیل جمعیتی که به شهر کرمان روی آورده مجبور به سکونت در حاشیه شهر شده به دلیل اینکه از استاندارد لازم برای پذیرش جمعیت برخوردار نبوده، پدیده‌ای را به نام اسکان غیررسمی در حاشیه شهربوجود آورده. مطالعه این مناطق و محلات از آن جهت اهمیت دارد که شهر را با چالش روبرو می‌سازند،.برای این منظور محله شهرک صنعتی در شهر کرمان برای تحقیق انتخاب گردیده و عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منجر به پدیده حاشیه‌نشینی در این محله شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله در پی آن هستیم که چگونگی شکل‌گیری و عوامل تاثیرگذار بر این پدیده را شناسایی نموده و نقش مدیریت شهری را در کاهش آثار زیانبار آن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. روش تحقیق در این مقاله میدانی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم به دست آمده و در نرم افزارspssتجزیه و تحلیل و نتایج آن استخراج گردیده است و در نهایت راهکارهایی برای کاهش آثار زیان بار حاشیه‌نشینی ارایه گردیده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که در محله شهرک صنعتی کرمان پدیده حاشیه‌نشینی، پدیده غالب بافت مسکونی و اجتماعی آن است.
کلیدواژه اسکان غیررسمی ,شهر کرمان ,چالش شهری ,محله شهرک صنعتی ,Unofficial Settlement ,Kerman ,Urban Challenge ,Industrial City
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشجوی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved