>
Fa   |   Ar   |   En
   تجزیه و تحلیل الگوهای گسترش بی‌رویه رشد شهری به کمک هندسه فرکتال  
   
نویسنده دنیامالی احمد ,پالیزبان سیاوش
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:83 -97
چکیده    در دهه گذشته حجم ادبیاتی که در مورد سنجش گسترش پراکنده یا بی‌رویه شهری است با سرعت افزایش پیدا کرده است. شیب تراکم، شاخص‌های رشد گسترده بی‌رویه که خود مبتنی بر یک سری شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و نیز تکنیک‌های مشخص همانندسازی همگی رویکردهای کمی هستند که در مطالعات گذشته بکار گرفته شده اند. اخیرا آنالیز فرکتال در بررسی مناطق شهری بکار برده می‌شود و نظریه فرکتال شهرها ارایه شده است. این مقاله می‌کوشد گسترش بی‌رویه شهر استانبول را که تا به حال موررد سنجش قرار نگرفته و خصوصیات آن مشخص نگردیده با بکارگیری شاخص‌های گسترش بی‌رویه و تجزیه و تحلیل فرم شهر از طریق انالیز فرکتال اندازه‌گیری نماید.در این مطالعه میزان گسترش بی‌رویه شهر و واحدهای همسایگی محاسبه و سپس به کمک شاخص‌های تراکم و نزدیکی در شاخص رشد بی‌رویه منسجم شدند. بدین ترتیب الگوی گسترش بی‌رویه شهر در طول شش دوره بین1975تا2005شناسایی شده و سپس از طریق آنالیز فرکتال کمیت فرم شهری استانبول در هر یک از این شش دوره با توجه به ساز و کار گسترش بی‌رویه روند رشد آن تعیین و نشان داده شده است. یافته‌های ما نشان می‌دهند زمانیکه الگوی رشد شهری متمرکز تر است، ابعاد فرکتال فرم شهری با شاخص گسترش بی‌رویه همبستگی دارد.اگر چه زمانیکه الگوی رشد شهری از فرم متمرکز به نیمه خطی تغییر می‌یابد، آنوقت همبستگی منفی بین ابعاد فرکتال و شاخص گسترش بی‌رویه مشاهده می‌شود.
کلیدواژه توسعه فضایی شهر ,گسترش بی‌رویه شهر ,شاخص گسترش بی‌رویه ,آنالیز فرکتال ,Urban Spatial Development ,Urban Sprawl ,Sprawl Index ,Fractal Analysis
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر, ایران
پست الکترونیکی s.palizban@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved