>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص‌های شهر سالم در شهرهای مناطق خشک (شهر اردکان)  
   
نویسنده محمدی جمال ,مویدفر سعیده
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 2 - شماره : 4 - صفحه:37 -54
چکیده    امروزه رویکرد شهر سالم به عنوان یکی از رویکردهای غالب در مطالعات شهری و روستایی و حتی در مقیاس ملی مطرح است. این رویکرد از بعد زیست محیطی، سلامت جامعه، محیط زندگی فردی و اجتماعی، رفاه اقتصادی و ...، به بررسی کیفیت زندگی افراد یک جامعه می‌پردازد. شهر اردکان از جمله شهرهای واقع در منطقه خشک ایران است که چندسالی است که تحت پروژه شهر سالم قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی وضعیت جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی و بهداشتی- محیطی این شهر با ایران و مقایسه آن با میانگین سطح کشورهای پیشرفته در چارچوب رویکرد شهر سالم می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات رسمی و سرشماری است. با استفاده از مدل ویلکاکسون به مقایسه‌این شاخص‌ها با سطح ملی پرداخته شده و با بهره گیری از تکنیک تاپسیس و ضریب پراکندگی، این ارزیابی در سطح محلات شهر اردکان صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های شهر سالم در اردکان در مقایسه با سطح ملی در بعد جمعیتی و اجتماعی- اقتصادی، نامطلوب ولی در بعد بهداشتی- محیطی در وضعیت نسبتا مطلوبی می‌باشد. در مقایسه‌این شاخص‌ها با کشورهای توسعه یافته، اکثر شاخص‌ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در سطح محلات شهر اردکان نیز نابرابری در سطح بالا به چشم می‌خورد که ضریب پراکندگی نزدیک به یک، مبین این مساله می‌باشد.
کلیدواژه شهر سالم ,شهر اردکان ,مدل ویلکاکسون ,مدل تاپسیس ,شاخص‌های شهر سالم ,Healthy City ,Ardakancity ,Thewilcoxon Model ,Topsistecnique ,Indicators Ofhealthycity
آدرس دانشگاه اصفهان, استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان, ایران
پست الکترونیکی smoayedfar@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved