>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی توزیع مکانی بارش‌های رعد و برقی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و برآورد آب قابل بارش، موردمطالعه: شهرهای استان اردبیل  
   
نویسنده سبحانی بهروز ,صفریان زنگیر وحید ,دیهم ساریخان رباب
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:151 -164
چکیده    بارش‌های رعد و برقی نوعی از رگبارهای غیر پایدار هستند که با یک حالت غیرعادی فوق‌العاده قوی، از جابه‌جایی اتمسفر ایجاد می شوند و از پدیده‌های مهم آب و هوایی در شمال غرب کشور محسوب می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی بارش‌های رعد و برقی استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ی و برآورد آب قابل بارش است. در این تحقیق از داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک، تصاویر ماهواره ای و هم چنین برای برآورد آب قابل بارش از باندهای 17 و 18 سنجیده مودیس استفاده شد.ه است تصاویر بارش‌های رعد و برقی روزهای 5.10/2010 و 6.18/2012 در نرم‌افزار envi4.4 پردازش و سپس در محیط arcgis درون‌یابی گردید. هم چنین نتایج درون یابی داده‌های زمینی نیز نشان داد که بیش ترین بارش‌های رعد و برقی در ایستگاه خلخال، کم ترین آن در ایستگاه مشکین شهر رخ می دهد و بارش‌های رعد و برقی استان در فصل بهار و اوایل تابستان اتفاق می‌افتد. نتایج حاصل از تحلیل داده های زمینی و تصاویر ماهواره حاکی از این واقعیت است که بارش‌های رعد و برقی مستخرج از تصاویر ماهواره ای به‌مراتب دقیق‌تر از داده‌های حاصل از طریق برداشت های زمینی است و نیز می توان نقشه‌های بارش‌های رعد و برقی را با سرعت و دقت، استخراج و درروند پیش‌بینی های مخاطرات جوی و برنامه ریزی بهینه منابع آب در استان اردبیل به کار گرفت.
کلیدواژه توزیع مکانی، بارش‌های رعد و برقی، تصاویر ماهواره‌ای، آب قابل بارش، استان اردبیل
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, گروه جغرافیای طبیعی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, دانشگاه محقق اردبیلی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved