>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و ارزیابی مولفه‌های کیفیت‌ زندگی در کانون‌های جرم‌خیز، مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران  
   
نویسنده زیاری کرامت الله ,ابدالی یعقوب ,الله قلی پور سارا
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:105 -122
چکیده    در دهه های اخیر همگام با رشد سریع شهرنشینی، کیفیت‌ زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله تحلیل و ارزیابی مولفه های کیفیت‌ زندگی در کانون های جرم خیز منطقه 12 شهرداری تهران است. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات بر‌اساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) و مشاهدات میدانی است. ابتدا با استفاده از داده‌های جرائم سرقت به کمک نرم افزار arcgis از طریق اکستنشن تخمین تراکم کرنل، کانون های جرم خیز مشخص گردید، سپس از بین جامعه آماری 400 پرسشنامه به شیوه تصادفی در کانون های جرم خیز تکمیل گردید. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار spss و روش های آماری t تک نمونه‌ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که متوسط میانگین رضایتمندی ساکنین در ابعاد اجتماعی فرهنگی 2.63، اقتصادی 1.98، امنیت 2.56، دسترسی به مراکز خرید روزانه 2.86، دسترسی به مراکز تفریحی 2.65، دسترسی به مراکز آموزشی 2.43، زیست محیطی 2.33، زیرساخت های شهری 2.83، مسکن 2.37، حمل ونقل و ترافیک 2.58 و حکمروایی شهری 2.24 در سطح پایینی قرار دارد. هم‌چنین برای بررسی ضرایب همبستگی ابعاد کیفیت‌ زندگی با کل کیفیت‌ زندگی شهری از همبستگی پیرسون استفاد شد. این آزمون نشان داد که ابعاد یازده گانه کیفیت‌ زندگی با کل کیفیت‌ زندگی شهری رابطه ی مستقیم و معناداری دارد، یعنی با افزایش هر یک از ابعاد کیفیت‌ زندگی بر میزان کل کیفیت‌ زندگی شهری نیز افزوده می شود. در نهایت نتایج نشان داد که مطلوبیت کیفیت‌ زندگی شهری در کانون های جرم خیز منطقه 12 شهر تهران با توجه به کلیه ابعاد و مولفه‌ها خیلی ضعیف بوده است، بنابراین این بخش از شهر تهران از کیفیت‌ زندگی پایینی برخوردار است.
کلیدواژه کیفیت‌ زندگی، کانون جرم خیز، منطقه 12تهران
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved