>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش حس تعلق به مکان وحفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری، مطالعه موردی: محله قدیمی ساغریسازان رشت  
   
نویسنده عنانهاد محمود ,غلامعلی زاده حمزه ,اسدی ملک جهان فرزانه
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:73 -88
چکیده    محله های شهری با توجه به خاطرات فردی و جمعی در ذهن شهروندان منطقه جایگاه ویژه ای دارند. ازاین رو، مفهوم سکونت و شکل گیری آن در رابطه انسان با مکان، با برآورده شدن نیازها و رفتارهای انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. در این رابطه هویت به مثابه بخشی از احراز حسِ بودن و تعلق از ضرورت هایی می‌باشد که لازم است در طراحی محیط های سکونتی مورد توجه قرار گیرد. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت عناصر موثر در ایجاد حس تعلق به مکان، به منظور رهیافتی جهت حفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری است. این مطالعه به‌صورت موردی در محله قدیمی و با ارزش ساغریسازان رشت صورت پذیرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی، برمبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد ترکیبی (کیفی کمّی) است. برای بررسی خانه‌ها و بناهای بومی مورد مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخص ها تهیه و تنظیم و در بین 47 ساکنین این بافت قدیمی توزیع گردید ، سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss تحلیل شدند. ارزیابی نتایج حاکی از وابستگی معنادار ساکنین در واحدهای مسکونی قدیمی، نسبت به آپارتمان‌سازی‌های جدید در محله ساغریسازان است. از جمله علل این قضیه عبارتند از: مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی موجود در بافت قدیم، یکنواختی محیط و بلندمرتبه سازی، کاهش هویت بومی، فقدان حس زندگی جمعی، مهاجرپذیری، فقدان خاطرات جمعی در آپارتمان‌نشینی، عدم اُنس با محیط، تغییر نگرش مردم به زندگی.
کلیدواژه حس تعلق، هویت مکان، واحدهای مسکونی، محله شهری، ساغریسازان رشت
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده معماری و هنر, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved