>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل شاخص‌های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان در تحقق پایداری  
   
نویسنده برندک فرهاد
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1398 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:13 -26
چکیده    تحقق پایداری با بهره ‌برداری مناسب از منابع و ایجاد توازن میان انسان، اجتماع و طبیعت امکان پذیر می‌باشد. از این رو، شرایط امروزی شهرها ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزان، اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی پایداری شهرها از جهات مختلف نمایند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کارایی برخی از شاخص‌های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان با تاکید بر مولفه‌های تاثیرگذاری چون؛ جمعیت، محدوده و مساحت، میزان تولید پسماند و همچنین میزان فضاهای سبز شهری، تعداد درختان موجود و میزان نهرها مناطق شهری اصفهان می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی است. در این راستا، از مدل تحلیل پوششی داده‌ها برای توصیف و تحلیل شرایط موجود استفاده شده است. جامعه آماری شامل مناطق چهارده‌گانه شهر اصفهان، براساس اسناد رسمی شهر می‌باشد. مطابق با نتایج کلی، در مدل ccr-o، تنها مناطق شهری 4 و 9 دارای کارایی کامل و منطقه 5 دارای کارایی قابل قبول است. هم چنین، در روش  bcc-o، مناطق 2، 12 و 13 شهری به مناطق کارآی موجود در مدل ccr-o اضافه شدند و مناطق 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10، 11و 14، دارای کارایی قابل قبول می‌باشند.
کلیدواژه پایداری، عملکرد زیستی، مدل تحلیل پوششی داده‌ها، شهر اصفهان
آدرس دانشگاه پیام نور رشت, ایران
پست الکترونیکی farhadbarandak20@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved