>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر عملکرد جریان باد شهری، پژوهش موردی: منطقه 22 کلانشهرتهران  
   
نویسنده صالحی اسماعیل ,یاوری احمدرضا ,وکیلی فرانه ,پریور پرستو
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1395 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:67 -80
چکیده    امروزه روند رو به رشد شهرها و افزایش جمعیت باعث برهم زدن نظم طبیعت و تغییر ساختار اصلی و اولیه سرزمین شده است. در سال های اخیر در جهت جلوگیری از رشد افقی شهرها ایده ساخت بناهای بلند در شهرهای جهان و همچنین کلانشهر تهران مطرح شده است. یکی از اثرات منفی بلندمرتبه سازی تغییر جریان باد شهری می باشد. بر این اساس هدف این مطالعه ارزیابی اثر ساختمان‌های بلند بر علمکرد جریان باد شهری با استفاده از روش قیاسی استنتاجی است. در این تحقیق منطقه 22 کلانشهر تهران به علت روند روبه رشد بلندمرتبه سازی به ‌عنوان پژوهش موردی انتخاب شده است. نتایج ارزیابی اثر بلندمرتبه سازی بر جریان باد در سطح منطقه 22 بیانگر این موضوع می باشد که به دلیل مکان‌یابی نادرست و غیر اصولی ساختمان‌های بلند در این منطقه الگوی طبیعی وزش باد تغییر یافته و در نتیجه موجب بروز اثرات ثانویه ناشی از رکود یا تشدید جریان باد شده و کریدور ورودی هوا به شهر تهران را با مشکل جدی مواجه ساخته است.  بر این اساس رعایت اصول و معیارهای مناسب مکان‌یابی و ارزیابی بلندمرتبه سازی توسط مدیران شهری زمینه ای برای اقدامات صحیح مدیریتی در جهت کاهش اثرات فراهم می نماید.
کلیدواژه ارزیابی، اثر بلندمرتبه سازی، توسعه شهری، جریان باد، منطقه 22 تهران
آدرس دانشگاه تهران, گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی محیط زیست, ایران, دانشگاه تهران, گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved