>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ساختِ سیستمِ تعیینِ مرزِ تداخلِ موادِ نامحلول  
   
نویسنده قلی‌پور پیوندی رضا ,رحمن‌زاده توت‌کله سجاد ,عظیم‌ بگی راد علی ,عسکری‌له‌ داربنی مجتبی
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:45 -56
چکیده    تعیینِ مرزِ تداخل بین مّواد در صنایع پالایشگاهی، شیمیایی، گاز و پتروشیمی برای تحلیل فرآیند از اهمّیت ِبالایی برخوردار است. با توّجه به عدم ِمشاهده مرز جداسازی مواد در درون مخازن، روش‌های مختلفی برای تعیین این مرز و پروفایل چگالی آن‌ها ارایه شده است. در این مقاله مکانیزمی برای تعیین مرز جداسازی مواد به وسیله پرتوهای گاما بیان می‌گردد. در این روش به کمک سازه مکانیکی، چشمه گسیلنده گاما و آشکارسازِ پرتو گاما میزان ارتفاع مواد مختلف و نواحی امولوسیون درون مخازن تعیین می‌گردد. خروجی این روش به صورت پروفایلی براساس چگالی مواد ارایه می‌شود که در آن تغییر در چگالی به د ست‌آمده نشان‌دهنده‌ی مرز جدا کننده بین مواد می‌باشد. همچنین نتایج ِتجربی ارایه شده در صنعت شیمیایی نشان می‌دهد که این فناوری از کارایی قابل قبولی برخوردار است. در این مقاله برای شناسایی بهترِ مرزِ بین مواد، از روشی مبتنی بر انحراف ِمعیارِ داد‌های ثبت شده استفاده شده است.
کلیدواژه آشکارساز پرتوهای گاما ,جداسازی مواد ,تداخل‌سنج ,صنایع شیمیایی.
آدرس سازمان انرژی اتمی، تهران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای, ایران, سازمان انرژی اتمی، تهران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای, ایران, سازمان انرژی اتمی، تهران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای, ایران, سازمان انرژی اتمی، تهران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای, ایران
پست الکترونیکی m_askari_l@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved