>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری روی ضریب تحدید نوری و ناحیه تک مدی تارهای نوری ریزساختار:  
   
نویسنده سلیمانی اقدم خدیجه ,شهشهانی فاطمه ,عصاری مهناز
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1392 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:5 -18
چکیده    در این مقاله وابستگی ناحیه تک مدی تارهای نوری ریز ساختار سیلیکا-هوا به پارامترهای ساختار از جمله قطر حفره‌ها d ، و فاصله تناوبی حفره ها، ? به طور تیوری بررسی شده است. محاسبات بر اساس روش ضریب شکت موثر اسکالر برای سه نوع تار نوری ریزساختار که مغزی آنها به ترتیب از حذف یک، سه و هفت حفره بوجود آمده انجام شده است. سه ساختار مذکورکه بترتیب 1mof، 3mof و 7mof نامیده می-شود دارای نواحی تک مد متفاوت بوده و ناحیه تک مدی ساختار 1mof وسیع تر از دو ساختار دیگر می‌باشد. ضریب تحدید نوری در ناحیه مغزی برای سه ساختار برای مقدارهای مختلف d و ? و به ازای دو مقدار معین طول موج نور، ?=0.98, 1.55 ?m محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتیجه محاسبات نشان می دهد که ساختار 7mof ضریب تحدید نوری بالاتری نسبت به دو ساختار دیگر داشته و برای مواردی که انتقال توانهای نوری بالا مورد نیاز است ساختار مناسبی می باشد. با افزایش نسبت d/? ضریب تحدید نوری افزایش می-یابد.
کلیدواژه تار نوری ریز ساختار ,ضریب تحدید نوری ,تار نوری بلور فوتونی
آدرس دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشیار فیزیک، دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا (س), دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه الزهرا, ایران
پست الکترونیکی _assari@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved