>
Fa   |   Ar   |   En
   اپوکسی دار کردن جاذب های معمول صنعتی به منظور جفت کردن آنها با ساختار فنلی رنگدانه های آلی  
   
نویسنده احمدی فینا ,صمدی زاده مرجانه ,منیری الهام ,احمدی پناه همایون
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1389 - دوره : 23 - شماره : 3 - صفحه:56 -64
چکیده    در این پژوهش، ابتدا پلیمری خاص با استفاده از مواد اولیه سیلیکاژل ، 3- گلی سیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان و نیز پیگمنت آلی تولوییدین قرمز ] 1- ((4- متیل – 2- نیتروفنیل) آزو) - 2- نفتول [ سنتز گردید . در طی انجام این واکنش ابتدا حلقه اپوکسید با استفاده از عامل سیلان بر روی سیلیکاژل به عنوان بستری جامد تثبیت شده ، سپس عامل فنلی تولوییدین قرمز به عنوان هسته دوست ، باعث باز شدن حلقه اپوکسید گردید. بدین ترتیب حلقه اپوکسید با همکاری عامل فنلی مولکول تولوییدین قرمز باز شده تا دو ترکیب آلی بر روی سطح سیلیکاژل جفت شوند . تعیین کاربرد ویژه برای این ماده هدف تکمیلی این پژوهش می باشد . این پلیمر توانایی جذب سرب را دارد .در ادامه شرایط جذب ، واجذب سرب و بازیافت پلیمر بررسی و بهینه گردید .ph بهینه تعیین شد و نیز کارایی آن بر روی نمونه های واقعی آزمایش گردید
کلیدواژه سیلیکاژل ,عامل سیلان ,تولوییدین قرمز ,اصلاح کردن ,سرب
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, استاد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, استاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved