>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر کاتالیست هیدروکسیدسدیم و دمای محلول در سنتز نانو ذرات نیکل  
   
نویسنده شاه بهرامی نوشین ,هژبری علیرضا ,نوین روز عبدالجواد
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1389 - دوره : 23 - شماره : 3 - صفحه:65 -76
چکیده    تولید نانو ذرات نیکل بوسیله احیا خود به خودی محلول، در یک محیط آبی از الکل و هیدرازین در حضور کاتالیست هیدروکسید سدیم بررسی شده است. که نشان می دهند نانو ذرات نیکل تنها در غلظت 2/0 و ph های 13.5و 13، 12.5، 12تولید گردیدند. ساختار مورفولو‍ژی نانو ذرات با آنالیزهایsem و xrd مشخص گردیدند. مطعالعات کریستالوگرافی روی نمونه های سنتز شده نشان می دهد که این ذرات دارای ساختار fcc با دسته صفحات (111)، (200) و (222) با اندازه ذرات بین 20-5/6 نانو متر در دمای اتاق می باشند. همچنین اندازه ذرات با افزایش دمای محلول از c°25 تا c°125 افزایش می یابند.
کلیدواژه احیای خود به خودی کاتالیست ,کاتالیست هیدروکسید سدیم ,نانو ذرات نیکل
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, پژوهشکده هسته ای و فنون کرج, استاد, ایران, پژوهشکده هسته ای و فنون کرج, استاد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved