>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر زبری سطوح فرکتالی خودمتشابه بر سطح تماس حقیقی، انرژی بین مرزی موثر و چسبندگی  
   
نویسنده صدیقی عطار منصوره ,مسعودی امیرعلی
منبع فيزيك كاربردي ايران - 1397 - دوره : 8 - شماره : 14 - صفحه:61 -69
چکیده    انرژی بین مرزی موثر سطح و سطح تماس حقیقی برای تماس بین یک زیرلایه سخت و جامد کشسان زبر در حالتی که هر دو سطح زبر فرکتال خودمتشابه هستند، با بکارگیری تئوری مکانیک تماسی پرسون و بسط آن برای دو سطح زبر در تماس با هم تحقیق شده است. بعلاوه، اثر نماهای هارست متفاوت برای جامد کشسان و وجود تنش فشرده کننده غیر صفر در حدود 11gpa در این کار مورد بررسی قرار گرفته است. هدف ما در این پژوهش، مقایسه تفاوت و تغییرات چسبندگی و سطح تماس موثر سطوح فرکتالی خودمتشابه با سطوح فرکتالی خودمتناسب است. با حل تحلیلی معادلات و محاسبات عددی مشخص می شود که آثار مشاهده شده در سطوح فرکتالی خودمتناسب، در این حالت نیز مشاهده می شود و انرژی بین مرزی موثر،سطح تماس موثر و چسبندگی در دامنه زبری بزرگتری نسبت به سطوح فرکتالی خودمتناسب از بین می رود و با اعمال تنش فشرده کننده غیر صفر سطوح در تماس با یکدیگر باقی می مانند و افزایش زبری، سطح تماس را از بین نخواهد برد.
کلیدواژه چسبندگی، فرکتال خودمتشابه، زبری، انرژی بین مرزی، همبستگی
آدرس دانشگاه الزهرا, ایران, دانشگاه الزهرا, ایران
 
   The effect of roughness of selfsimilar fractal surfaces on the real contact area, effective interfacial energy and adhesion  
   
Authors masoudi amirali ,Seddighi Attar mansoureh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved