>
Fa   |   Ar   |   En
   مفهومِ دوگانه‌یِ ترکیبِ اصطلاحیِ«از بُنِ دندان»  
   
نویسنده ایرانی محمد
منبع زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:77 -98
چکیده    در همه‌ی فرهنگ‌های فارسی اعمّ از فرهنگ‌های عمومی و یا فرهنگ لغات و تعبیرات خاصّ یک اثر یا واژگان و اصطلاحات یک شاعر و نویسنده، و حتّی در شرح‌هایی که بر برخی از متون کهن نظم و نثر نوشته شده، ترکیب کنایی «از بن دندان» را به معنی «از صمیم دل، از دل و جان، و از روی میل و رغبت» پنداشته‌اند؛ یعنی در حقیقت تنها به یک وجه از معنای آن توجّه کرده‌اند. از آن‌جا که این مفهوم با توجّه به بافت جمله و انسجام معنایی در برخی ‌بیت‌ها و عبارت‌های شرح شده، درست به نظر نمی‌رسید، به بررسی و استخراج نمونه‌هایی مختلف از متون نظم و نثر کهن پرداخته شد. نتیجه‌ی حاصل‌شده از این پژوهش تبیین می‌کند که باید ترکیب کنایی مزبور را در عداد «اضداد» زبان فارسی به شمار آورد؛ زیرا در شاهد مثال‌ها و نمونه‌های گردآوری شده ـ بر خلاف معنای غالب و رایج این ترکیب ـ با مفهومی متضاد مواجه می‌شویم که از دید فرهنگ نویسان و شارحان متون پنهان مانده است. در این کاربرد معنایی دوگانه، ترکیب کنایی «از بن دندان» به مفهوم «انجام کاری از روی اضطرار و ناچاری یا از سر طوع و تسلیم» به کار رفته ‌است. این ترکیب از دیدگاه دستوری و نقشی می‌تواند در حُکم «قید‌واره یا متمّم قیدی و گروه حرف اضافه‌ای» به شمار آید.
کلیدواژه از بن دندان ,اشتقاق ,ترکیب‌سازی ,ترکیب کنایی ,اضداد ,قیدواره ,متون نظم کهن ,متون نثر کهن
آدرس دانشگاه رازی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved