>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی موسیقی در غزل های سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمّدعلی بهمنی  
   
نویسنده مدرسی فاطمه
منبع زبان و ادب فارسي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج - 1389 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:163 -180
چکیده    بخش مهمّی از تاثیر شعر، وابسته به موسیقی کلمه و لفظ هاست.آنچه که موجب ایجاد موسیقی در زبان شعر می گردد،تکرار است. گروه موسیقایی، عواملی از جمله وزن، قافیه و ردیف می باشد، که زبان ادبی را از زبان معمول و هنجار به یاری آهنگ و توازن جدا می سازد. سیمین بهبهانی، حسین منزوی و محمّدعلی بهمنی از غزل سرایان به نام معاصر هستند، که در وزن غزل نو تحوّلات بنیادینی ایجاد نمودند. این پژوهش بر آن است، تا علاوه بر گروه موسیقایی در غزل نو، تغییر و تحوّلات مذکور را با تکیه براشعار این غزل سرایان، مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه موسیقی ,وزن ,سیمین بهبهانی ,حسین منزوی ,محمد علی بهمنی ,قافیه ,ردیف
آدرس دانشگاه ارومیه, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved