>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر اعتقاد به توحید افعالی بر پذیرش جبر یا اختیار از نظر غزالی و ابن‌عربی  
   
نویسنده کاکایی قاسم ,یزدان‌پناه آمنه
منبع پژوهشنامه عرفان - 1393 - شماره : 10 - صفحه:29 -54
چکیده    هر یک از نظریات جبر و اختیار طرفداران خود را دارد. در این مقاله بر آن هستیم که موضع دو تن از مدافعان نامدار توحید افعالی را دربرابر این موضوع بررسی کنیم. بی‌تردید کسی که خدا را فاعل مطلق نظام هستی می‌داند و معتقد به لا مُوثّرَ فی الوجود الا الله است، درباره اختیار انسان با فردی که انسان را فاعلی مستقل و هم‌عرض خدا می‌پندارد، نظر مشابهی ندارد. غزالی به نفی نظریه جبر و تفویض پرداخته و معتقد به راه سومی به نام کسب است که توسط اشاعره مطرح می‌شود. ابن‌عربی نظریه کسب را تایید می‌کند، اما آن را راه حل نهایی بحث جبر و اختیار نمی‌داند. وی با جمع میان جباریت حق و تجلی اختیار خدا در انسان از بند جبر و تفویض می‌رهد و در‌عین‌حال حریم توحید افعالی را نیز حفظ می‌کند.
کلیدواژه جبر و اختیار ,توحید افعالی ,نظریه کسب ,تجلی و ظهور ,وحدت وجود ,غزالی ,ابن‌عربی
آدرس دانشگاه شیراز, دانشکده الهیات و معارف اسلامی, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved