>
Fa   |   Ar   |   En
   تعداد نورون های تولید کننده هورمون آزادکننده گونادوتروپین در ناحیه پیش بینایی هیپوتالاموس در گامه های چرخه فحلی میش  
   
نویسنده جعفرزاده شیرازی محمدرضا ,تمدن امین
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1392 - دوره : 4 - شماره : 8 - صفحه:70 -77
چکیده    در پژوهش کنونی تعداد نورون های تولید کننده هورمون آزاد کننده گونادوتروپین (gnrh) در ناحیه پیش بینایی (poa) هیپوتالاموس در گامه های چرخه فحلی میش مورد مقایسه قرار گرفت. هیپوتالاموس چهار گروه میش (3=n) تخمدان برداری شده، پرواستروس، استروس و لوتیال بعد از پرفیوژن خارج شد. تعداد نورون های تولید کننده gnrh در ناحیه poa با استفاده از روش ایمیونوهیستوشیمی بین چهار گروه مقایسه شد. نورون های gnrh در ناحیه poa در هر چهار گروه وجود داشتند. میانگین تعداد نورون های تولید کننده gnrh در گامه استروس در مقایسه با گروه تخمدان برداری شده به طور معنی داری بیشتر بود. در حالی که تفاوت معنی داری در میانگین تعداد نورون های تولید کننده gnrh در سه گامه فحلی میش در ناحیه poa وجود نداشت. عدم تفاوت در تعداد نورون های تولید کننده gnrh در ناحیه poa هیپوتالاموس در گامه های چرخه فحلی میش می تواند نشانگر این موضوع باشد که این سلول ها در تعداد نسبتاً ثابت و احتمالاً تنها با کنترل آزادسازی gnrh و تغییر در میزان ترشح gnrh کنترل چرخه فحلی را انجام می دهند.
کلیدواژه هورمون آزاد کننده گونادوتروپین ,ناحیه پیش بینایی ,چرخه فحلی ,میش
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved