>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی جهش فقدان عملکرد P.Q579x موثر بر سقط جنین در ژن Apaf1در گاوهای هلشتاین  
   
نویسنده عنایتی خزان ,فرهادی ایوب ,رحیمی میانجی قدرت
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1400 - دوره : 12 - شماره : 31 - صفحه:146 -156
چکیده    امروزه مشکلات تولید مثلی یکی از نگرانی های اصلی در صنعت گاو شیری است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی جهش فقدان عملکرد p.q579x موثر بر سقط جنین خود به خودی و مشکلات تولید مثلی در ژن apaf1 با روش توالی یابی در گاو هلشتاین بود. در مجموع 200 نمونه خون تهیه و استخراج dna با کیت تجاری انجام شد. سپس یک جفت آغازگر اختصاصی برای تکثیر قطعه ای با طول 456 جفت باز حاوی جهش مورد نظر طراحی و تعیین ژنوتیپ نمونه ها با روش pcrsscp انجام شد. در جایگاه apaf1 دو آلل a و b و دو ژنوتیپ aa و ab به ترتیب با فراوانی های 96/76، 3/24، 93/51 و 6/49 درصد مشاهده شدند. ژنوتیپ bb در نمونه های مورد مطالعه مشاهده نشد. بعد از تعیین ژنوتیپ نمونه ها، از هر ژنوتیپ دو نمونه به صورت دو طرفه توالی یابی شده و بعد از هم ترازی توالی های به دست آمده، مقایسه آن ها با توالی رفرنس برای شناسایی جهش های مورد نظر با استفاده از نرم افزار bioedit (version7.0.9.0 ) صورت گرفت. نتایج بررسی های بیوانفورماتیک نشان داد که جهش p.q579x که یکی از جهش های موثر بر سقط جنین در گاو هلشتاین می باشد در ژنوتیپ ab ژن apaf1 در گاوهای هلشتاین در ایران وجود دارد. با توجه به اینکه این جهش در حالت هموزیگوت باعث سقط جنین در گاو می شود، می توان نتایج حاصل از این پژوهش را در برنامه های اصلاح نژادی در راستای شناسایی حاملین و حذف آن ها از گله گاوهای شیری هلشتاین به کار برد.
کلیدواژه توالی یابی، ژن Apaf1، سقط جنین، گاو هلشتاین
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved