>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده در جیره مرغهای تخم گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ  
   
نویسنده دیواری ندا ,کیان فر روح اله ,میرقلنج علی ,جانمحمدی حسین
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 28 - صفحه:32 -40
چکیده    در این مطالعه اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ با استفاده از 168 قطعه مرغ تخم گذار لگهورن سویه hyline (w36) در سن 67 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار، 6 تکرار و 4 پرنده در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل آمارانت خام و اتوکلاو شده هر کدام در سطوح صفر (شاهد)، 5، 10 و 15 درصد بودند. در طول دوره آزمایش صفات کیفی تخم مرغ و صفات عملکردی پرندگان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در کل دوره تولید در مرغ های تغذیه ‌شده با جیره شاهد در مقایسه با پرندگان تغذیه ‌شده با جیره های حاوی سطوح مختلف دانه آمارانت خام و اتوکلاو شده، درصد تخم گذاری و وزن تخم مرغ بیشتر و ضریب تبدیل غذایی پایین تر بود (0.01p<). مرغ های دریافت کننده آمارنت اتوکلاو شده نسبت به پرندگان دریافت کننده آمارانت خام درصد تولید و وزن تخم مرغ بالاتری و ضریب تبدیل پایین تری داشتند (0.05>p). مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی آمارانت مصرف خوراک کمتری نسبت به کنترل داشتند (0.05>p). استفاده از آمارنت و فرآوری آن تاثیر معنی داری بر اکثر فراسنجه های کیفی داخلی و خارجی تخم مرغ نداشت. به‌طور کلی نتایج نشان داد که با افزایش سطح آمارانت عملکرد تولیدی مرغ ها کاهش یافت و فرآوری در همه سطوح باعث بهبود عملکرد گردید و این اثر در سطوح بالاتر آمارانت بیشتر بود.
کلیدواژه دانه آمارانت، لگهورن، شبه غلات، پروفیل اسیدآمینه، تاج خروس
آدرس دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه ارومیه, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved