>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر هم خونی بر برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات اقتصادی در گوسفندان نژاد مغانی  
   
نویسنده قربانی ابوالفضل ,فرضی اعظم
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 28 - صفحه:107 -113
چکیده    هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هم خونی بر برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفات وزن در سنین مختلف در گوسفندان نژاد مغانی بود. در تحقیق حاضر از اطلاعات 11721 راس گوسفندان مغانی در ایستگاه اصلاح نژاد جعفر آباد مغان، از سال 1366 تا 1390 استفاده شد. فراسنجه‌های ژنتیکی با استفاده از مدل تک صفتی با و بدون در نظر گرفتن هم خونی به صورت کوواریت و طبقه بندی برآورد شدند. نرم افزارهای cfc و wombat به ترتیب برای برآورد ضریب هم خونی و تاثیر هم خونی بر صفات استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرتصادفی حیوان و اثرهای ثابت سالفصل، جنس و سن بر تمامی صفات مورد بررسی تاثیر معنی‌داری داشت (0.05 >p). میانگین ضریب هم خونی جمعیت و افراد هم خون 0.4 و 1.67 درصد و 26.1 درصد از دام ها هم خون بودند. برآورد افت هم‌خونی برای صفات وزن تولد، 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهگی به ترتیب 1.06-، 0.113، 0.126، 0.089-، 0.817، 0.054-، 0.687-، 2.717 و 0.139 -کیلوگرم به دست آمد. وراثت پذیری مستقیم برای وزن های تولد، 3، 6، 9، 12، 24، 36، 48 و 60 ماهگی 0.17، 0.14، 0.10، 0.27، 0.16، 0.21، 0.20، 0.02 و 0.23 به ترتیب محاسبه شدند. نتایج نشان داد که قرار دادن هم خونی در مدل های برآورد پارامترهای ژنتیکی تاثیر کم تا متوسط بر برآورد وراثت پذیری داشت. همچنین نتایج نشان داد که می توان با افزایش استفاده از تلاقی های دور با نرهای برترو مدیریت مناسب ژنتیکی در گله ها از اثرات زیان بار ناشی از افزایش بیش از حد هم خونی جلوگیری نمود.
کلیدواژه صفات وزن گوسفند مغانی، فراسنجه‌های ژنتیکی، هم خونی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشکده کشاورزی و دامپزشکی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر, دانشکده کشاورزی و دامپزشکی, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved