>
Fa   |   Ar   |   En
   استفاده از پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زنده مانی اسپرم گاو پس از انجماد و یخ گشایی  
   
نویسنده شورنگ پروین ,رهبر مریم ,بهگر مهدی ,معتمدی سده فرحناز
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 28 - صفحه:136 -141
چکیده    به منظور تعیین دز مناسب پرتوتابی گاما برای افزایش تحرک و زنده مانی اسپرم گاو پس از یخ گ شایی و مطالعه اثرات پرتو بر مقدار مالون دی آلدئید و میزان شکست dna اسپرم، نمونه های اسپرم منجمد در داخل ظرف ازت با دزهای صفر، 0.1، 0.3، 0.5، 0.7 و 0.9 گری پرتو گاما پرتوتابی شد. آنالیز کمی و کیفی اسپرم قبل و بعد از پرتوتابی با استفاده از سامانه casa1 انجام شد. ویژگی های مورفولوژیکی و میزان زنده مانی پس از رنگ آمیزی با ائوزین نگروزین مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار مالوندی آلدهید منی با استفاده از روش تیوباربیتوریک اسید اندازه گیری و شکست dna اسپرم با استفاده از روش کامت سنجش شد. داده های آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری sas آنالیز شد. طبق نتایج به دست آمده اثر پرتوتابی بر تحرک و زنده مانی اسپرم معنی دار بود (0.05>p). مقدار مالون دی آلدئید منی در دزهای مختلف پرتو گاما با تیمار شاهد تفاوت نداشت (0.05
کلیدواژه پرتوتابی گاما، تحرک، زنده­ مانی، اسپرم گاو
آدرس پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای, پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای, ایران, شرکت نهاده‌های دامی جاهد, ایران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای, پژوهشکده کشاورزی هسته ای, ایران, پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای, پژوهشکده کشاورزی هسته ای, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved