>
Fa   |   Ar   |   En
   به زراعی کشاورزی   
سال:1394 - دوره:17 - شماره:1


  tick  اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم‌های بادام ‘شاهرود 12’، ‘تونو’ و ژنوتیپ ’16-1‘ پیوندشده روی پایۀ Gf677 - صفحه:197-216

  tick  اثر محلول‌پاشی پوتریسین و اسپرمین بر افزایش عمر گلجایی آلسترومریا رقم ‘سوکاری’ - صفحه:241-255

  tick  اثر گلایسین بتائین بر مقاومت به سرمازدگی گیاهچه‌های خیار - صفحه:53-67

  tick  ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین - صفحه:183-196

  tick  ارزیابی رابطۀ بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانۀ کلزا - صفحه:257-270

  tick  ارزیابی فنولوژیک و مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های نخود در کشت پاییزه تحت شرایط ‌آبیاری تکمیلی و کشت انتظاری در مشهد - صفحه:271-282

  tick  بررسی تاثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus Sativus L.) - صفحه:155-168

  tick  بررسی تراز انرژی زراعت گرچک در شهرستان ورامین به‌منظور تولید بیودیزل - صفحه:43-52

  tick  بررسی تنوع گونه‌ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز (Coriandrum Sativum L.) و باقلا (Vicia Faba L.) - صفحه:69-80

  tick  تاثیر برخی از اسیدهای آمینه بر افزایش ریزغده‌زایی سیب‌زمینی رقم ‘آگریا’ - صفحه:131-138

  tick  تاثیر تیمارهای کودی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گشنیز - صفحه:93-193

  tick  تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:27-41

  tick  تاثیر کاربرد روی و کودهای بیولوژیک بر گره‌بندی، عملکرد و برخی از خصوصیات رشدی سویا - صفحه:109-130

  tick  تاثیر کاربرد قبل از برداشت اسید سالیسیلیک بر ویژگی‌های کیفی میوۀ زردآلو رقم ‘شاملو’ در طول دورۀ انبارداری - صفحه:93-193

  tick  تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga Radiata L.) - صفحه:169-182

  tick  تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل ‌وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان - صفحه:13-26

  tick  کمّی‌سازی و تعیین پارامترها و دامنه‌های پاسخ به دمای بذر و گیاهچۀ گیاه آزی‌وش (Corchorus Olitorius L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی - صفحه:217-228

  tick  کمّی‌سازی واکنش سرعت جوانه‌زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل‏آب با استفاده از مدل‏های رگرسیون غیرخطی - صفحه:229-240

  tick  مطالعۀ رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور - صفحه:1-11

  tick  نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ‌کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم ‘ویلیامز’ - صفحه:139-153
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved