>
Fa   |   Ar   |   En
   به زراعی کشاورزی   
سال:1393 - دوره:16 - شماره:1


  tick  اثر فاصله ردیف کاشت در رقابت پنبه با گاوپنبه بر رشد گیاه زراعی - صفحه:99-110

  tick  اثر مقادیر مختلف نیتروژن در محلول غذایی بر خصوصیات کمی و کیفی شمعدانی (Pelargonium Hortorum Cv. Bulles Eye) - صفحه:157-168

  tick  ارزیابی صفات مورفوفیزیولوژی رقم های جو زراعی و وحشی در وضعیت تنش کم آبیاری - صفحه:85-98

  tick  بررسی اثر پاشش کائولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا - صفحه:169-184

  tick  بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری - صفحه:1-10

  tick  بررسی فاصله کاشت و محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژی نعناع فلفلی (Mentha Piperita L.) - صفحه:43-54

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی اکوتیپ های بابونه آلمانی (Matricaria Chamomilla) - صفحه:185-196

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما - صفحه:127-138

  tick  تاثیر تلقیح بذر با ازتوباکتر و سودوموناس و زمان مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه آفتابگردان - صفحه:139-155

  tick  تاثیر سیستم های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذی های و کیفی علوفه دارو مطالعه موردی: کشت توام یونجه چندساله (Medicago Sativa L.) و رازیانه ((Foeniculum Vulgare L.) - صفحه:111-125

  tick  تاثیر عناصر بر، روی و گوگرد بر عملکرد دانه و ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:69-84

  tick  تاثیر کم آبیاری و سطوح مختلف کود نیتروژن بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.) - صفحه:11-21

  tick  تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط بر عملکرد سویا، ریحان و گاوزبان اروپایی - صفحه:197-214

  tick  شناسایی صفات مرتبط با تحمل به خشکی در ژنوتیپ های جو (Hordeum Vulgare L.) بومی مناطق گرم و خشک ایران - صفحه:23-41

  tick  واکنش ژنوتیپ های گندم نان با عادت های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت دراصفهان - صفحه:55-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved