>
Fa   |   Ar   |   En
   به زراعی کشاورزی   
سال:1392 - دوره:15 - شماره:4


  tick  اثر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی و رشد رویشی ژنوتیپ های عدس (Lens Culinaris Medik.) - صفحه:107-117

  tick  اثر تیمار کوتاه مدت و مداوم اتانول و اسید جیبرلیک بر ماندگاری و کیفیت گل بریدة آلسترومریا (Alstroemeria Hybrida C.V. Fuij) - صفحه:1-11

  tick  ارزیابی محتوا و ترکیبات شیمیایی اسانس برخی اکوتیپ های رازیانه ایران - صفحه:13-24

  tick  ارزیابی میزان رقابت و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط ارزن و خلر - صفحه:137-150

  tick  امکان استفاده از فلورسنس کلروفیل برای ارزیابی تحمل تعدادی از پایه های مرکبات به تنش غرقاب - صفحه:65-78

  tick  بررسی آثار سربرداری و محلول پاشی بنزیل آدنین و آربولین بر کیفیت نهال های گیلاس، سیب و گلابی - صفحه:35-51

  tick  بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ های مختلف توت روباه (Poterium Sanguisorba) در رژیم های مختلف آبیاری - صفحه:79-94

  tick  بررسی فعالیت آنزیمی و واکنش های بیوشیمیایی دو پایه مرکبات به تنش شوری درون شیشه ای - صفحه:165-177

  tick  تاثیر تاریخ کاشت و آبیاری پیش از کاشت بر الگوی رویش علف های هرز و عملکرد ذرت - صفحه:25-33

  tick  تاثیر کود نیتروژن و فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum Moldavica .) - صفحه:179-194

  tick  تاثیرات هم زیستی مایکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد سورگوم دانه ای تحت شرایط دورهای مختلف آبیاری - صفحه:151-163

  tick  تعیین بهترین زمان برداشت پسته براساس شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی - صفحه:119-135

  tick  روابط بین عملکرد، سرعت تعرق و طول روزنه در هیبرید های ذرت تحت تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری - صفحه:95-105

  tick  مدل سازی و بهینه کردن مقاومت روزنه ای زیتون در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک - صفحه:53-64

  tick  مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف در کشت به موقع و دیرهنگام - صفحه:195-210
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved