>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و تبیین مـولفه های فرهنگی خـراسان بزرگ و تاثیر آن بر امنیت ملی در شمـال شرق ایـران  
   
نویسنده عرب حسین
منبع پژوهشنامه خراسان بزرگ - 1390 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:31 -74
چکیده    خراسان بزرگ خاستگاه میراث فرهنگی، میراث طبیعی، میراث معنوی و حافظه ی تاریخی مشترک سرزمین هایی است که امروز به واسطه ی وجود مرزهای سیاسی از هم جدا گردیده و به همین دلیل سهم بزرگش در تمدن و فرهنگ بشری کمتر مورد توجه واقع می شود. این سرزمین بزرگ که حدود آن از دامغان و سبزوار در غرب آغاز می شد، تا بلخ و جیحون در شرق تداوم داشته و از شمال سیستان و غزنی تا بخارا و مرو گسترش می یافته، در عهد ساسانیان یکی از چهار ایالت اصلی ایران را تشکیل می داده است. اکنون چهار استان در داخل مرزهای سیاسی ایران و چهار کشور از پنج کشور آسیای مرکزی و کشور افغانستان را شامل می شود که این نتیجه ی انقباض و انبساط تاریخی این سرزمین کهن بوده است. امروز مشهود است که مرزهای سیاسی نتوانسته هویت مشترک فرهنگی ساکنان آن را کاملا دگرگون کند و لذا شاهد تداوم ارزش ها و مولفه های فرهنگی کهن در منطقه هستیم. از سوی دیگر، وقتی مرزهای سیاسی و فرهنگی بر هم منطبق نباشند، مولفه های فرهنگی که ازعوامل پیوند انسان ها هستند، از دیدگاه حکومت ها و گاه خود ملت ها و اقوام می تواند سبب سوز یا سبب ساز تلقی گردند. به علاوه، این وجوه مشترک می تواند زمینه ارتقای روابط فرهنگی، سیاسی اقتصادی و در نهایت همگرایی منطقه ای کشورها را تسهیل نماید. در عین حال می تواند موجبات احساس نا امنی در ملل و حکومت های منطقه را نیز فراهم کند. این تحقیق به منظور بررسی مولفه های مشترک فرهنگی در ناحیه ی خراسان بزرگ و تاثیر آن بر امنیت شمال شرق کشور، با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با مطالعه ی منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این مولفه ها در امنیت جمهوری اسلامی ایران با شروطی تاثیر مثبت داشته و در عصر ارتباطات و جهانی شدن می تواند زمینه ی همبستگی و گسترش مبادلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ارتقای همگرایی منطقه ای را فراهم سازد.
کلیدواژه خراسان بزرگ ,فرهنگ ,امنیت ,همگرایی منطقه ای ,Great Khorasan ,Culture ,Security ,Regional Integration1
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved