>
Fa   |   Ar   |   En
   خـراسان بـزرگ و نقش آن در گستـرش و شکـوفایی راه ابـریشم  
   
نویسنده افشار(سیستانی) ایرج
منبع پژوهشنامه خراسان بزرگ - 1390 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:1 -14
چکیده    خراسان بزرگ در بخش خاوری ایران، فراگیرنده ی سرزمین های قرار گرفته در جنوب آمودریا (جیحون) و سیردریا (سیحون) و شمال هندوکش بوده و از دیدگاه سیاسی ورارودان (ماورا یالنهر) و کُهستان (قُهستان) را نیز در بر می گرفته است. در روزگاران کهن، خراسان بزرگسراسر نواحی خاوری، جز ایالت سیستان را در بر می گرفت. در آغاز دوره ی اسلامی، ورارودان بخشی از خراسان بزرگ به شمار می آمد و این ایالت پهناور تا نواحی باختری چین، به-ویژه استان سین کیانگ امروزی و شمال افغانستان، پامیر و کوه های هندوکش پیش می رفت. خراسان بزرگ درون مرزهای ایران محدود نمی شد و بخش بزرگی از کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ... را در بر می گرفته است. بنابراین، بخش های پهناوری از آسیای مرکزی که در خراسان بزرگِ ایران قرار داشته، حوزه ی رخنه ی فرهنگ ایرانی و خاستگاه رنسانس ایرانی در دوره های پس از اسلام بوده است. افزون بر این، ایران میان چهار منطقه ی ارزشمند خاورمیانه، خلیج فارس، حوزه ی دریای مازندران و آسیای مرکزی قرار گرفته است که به آن، نقش کلیدی ویژه ای در پیوندهای منطقه ای می بخشد. راه ابریشم گذرگاه سازش، بازرگانی جهانی و مسیر جا به جایی ایده ها، اندیشه ها، آگاهی ها، باورها، و یکی از بزرگ ترین راه های بازرگانی جهان بود که با گذشتن از چندین کشور بزرگ و گسترده، با ارزش ترین پلِ میانِ مردمان و سرزمین های آن روزگاران بوده و حوزه های فرهنگ ایران، هندوستان، چین، ورارودان و میان رودان را به هم گره می زد و سده هایی چند، این بار سنگین را بر دوش داشت.
کلیدواژه سیستان ,چین ,هندوستان ,خاورمیانه ,خلیج فارس ,ورارودان ,افغانستان ,تاجیکستان ,ترکمنستان ,ازبکستان ,دریای مازندران ,میان رودان ,راه ابریشم ,راه شاهی ,راه ادویه ,راه چای ,فلات ایران ,سوریه ,Sistan ,China ,India ,Middle East ,Persian Gulf ,Vararodan ,Afghanistan ,Tajikistan ,Turkmenistan ,Uzbekistan ,Mazandaran Sea ,Miyanrodan ,Abrisham
آدرس استاد جامعه شناسی، نویسنده و پژوهشگر ایران شناس, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved