>
Fa   |   Ar   |   En
   تشبیه و تنزیه نزد ابن‌عربی و اسپینوزا  
   
نویسنده حسامی فر عبدالرزاق ,پورمهران پدرام
منبع تاريخ فلسفه - 1394 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:85 -106
چکیده    تشبیه و تنزیه به چگونگی فهم انسان از اسما و صفات حق‌تعالی مربوط میشود و ریشه‌‌های این بحث را میتوان در وحی الهی و کتب‌ مقدس یافت. در عالم اسلام، آیات تشبیهی و تنزیهی قرآن، زمینه‌ بحثهای فراوانی را میان متکلمان مسلمان فراهم آورد. در قرون وسطای مسیحی نیز کتاب مقدس و همچنین اندیشه‌های فیلسوفان آن دوره درباره روشهای ایجابی و سلبی در شناخت خداوند، مباحثاتی را بر سر صفات الهی برانگیخت. ابن‌عربی و اسپینوزا، هرچند اندیشمندانی از دو سنت فکری متفاوتند؛ چنانکه یکی عارفی شهودی و دیگری فیلسوفی عقلگراست، اما هر دو با مبنایی یگانه‌انگارانه به شناخت خداوند، اسما و صفاتش میپردازند و درخصوص تشبیه و تنزیه، رویکردی مشابه دارند و هر دو قایل به تشبیه و تنزیه هستند. در نوشتار حاضر، ابتدا نظر ابن‌عربی و اسپینوزا در باب تشبیه و تنزیه آمده و سپس نظر آن دو تحلیل و مقایسه شده است.
کلیدواژه تشبیه ,تنزیه ,ابن‌عربی ,اسپینوزا ,صفات الهی ,روش ایجابی ,روش سلبی ,Anthropomorphism ,Transcendence ,Ibn Arabi ,Spinoza ,Divine Attributes ,Affirmative Method ,Negative Method
آدرس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره), ایران, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, دانشجوی دکتری حکمت متعالیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسیول), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved