>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی علم شناسی ارسطویی  
   
نویسنده مصطفوی‌فرد حامد ,ناظمی اردکانی مهدی
منبع تاريخ فلسفه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:145 -176
چکیده    تمایز بر اساس موضوع، کهنترین شیوه تمایز علوم بوده، تا آنجا که برخی آن را تنها شیوه دانسته‌اند؛ چنانکه تفتازانی و لاهیجی معتقدند که متکلمان اتفاق دارند براینکه تمایز علوم، بحسب ذات به تمایز موضوعات است. از اینرو مشهور تمایز علوم را به تمایز موضوعات (ولو به حیثیات) میدانند و غرض از اخذ حیثیات نیز، حیثیت استعداد موضوع برای ورود محمول بر آن است. البته حکما با بیان دقیقتری گفته اند: در علوم حقیقی و برهانی، آنچه‏ وحدت یک علم را حفظ مینماید، عبارت است از موضوع‏ و علامه طباطبایی با صراحت اذعان میکند که معیار تمایز در علوم حقیقی و برهانی براساس موضوع و در علوم اعتباری براساس هدف و غایت است. در مقابل، بعقیده منتقدان الگوی «تمایز موضوعی علوم»، سیر و تتبع در علوم نشان میدهد که علوم عبارتند از: قضایایی اندک که به مرور زمان تکمیل شده‌اند و ازاینرو موضوع در نزد موسس و مدون علم مشخص نبوده است تا چه رسد که درباره احوال آن بحث کند و حتی بر فرض پذیرش الگوی علم شناسی ارسطویی، باید گفت که بسیاری از مشاجرات در باب تمایز علوم از باب خلط بین علوم حقیقی و اعتباری و سرایت احکام علوم حقیقی به علوم اعتباری است.
کلیدواژه علوم اعتباری ,علوم حقیقی ,تمایز موضوعی ,ارسطو ,الگوی علم شناسی ,Model Of Defining Science ,Aristotle ,Thematic Distinction ,Mentally-Posited Sciences ,Exact Sciences
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه جامع امام حسین (ع), استادیار گروه اندیشه و مطالعات فرهنگی دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین(ع), ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved