>
Fa   |   Ar   |   En
   فارابی و نظریه تمایز وجود از ماهیت  
   
نویسنده پورحسن قاسم
منبع تاريخ فلسفه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:63 -90
چکیده    یکی از ابداعات فارابی و فلسفه اسلامی، طرح نظریه تمایز وجود از ماهیت است. این دیدگاه تنها در پرتو فهم معنای حقیقت وجود میسر گردید. فیلسوفان اسلامی و بطور خاص فارابی و ابن‌سینا، بواسطه گسست معرفتی از سنت یونانی، کوشیدند تا وجود را متفاوت از ارسطو فهم نموده و پرسش از هستی را به سوال از چیستی شی فرو نکاهند. فارابی علاوه بر تمایز منطقی و مفهومی، توانست تمایز وجودی را در فلسفه عرضه و تدوین نماید. ابن‌سینا آن را چنان بسط داد که برخی معتقدند این نظریه، دستاورد فلسفی ابن‌سیناست. چگونگی ارتباط وجود و ماهیت پس از مسیله بداهت و اصالت وجود، یکی از مهمترین مباحث فلسفه اسلامی تلقی میشود. فیلسوفان مسلمان در همان آغاز، تحت‌تاثیر تقسیم وجود به واجب و ممکن، کوشیدند تا تفاوت بنیادین دو قسم را با تبیین نسبت وجود و ماهیت شرح دهند. دو گزاره «ان الواجب ماهیته انیته» و «کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیه و وجود»، اساس دو نوع تلقی درباره وجود و تبیین رابطه وجود با ماهیت را شکل داد. نظریه ترکیبی بودن موجودات ماهوی از دو حیث وجود و ماهیت، زاید یا عرضی بودن وجود بر ماهیت و تمایز وجود و ماهیت در موجودات، دیدگاههایی هستند که در فلسفه اسلامی با فارابی آغاز گردید و بتدریج به مهمترین مباحث در باب وجود تبدیل شد. همچنین بحثی را که فارابی درباره تشخص ماهیات و ملاک تشخص ارایه داد و بعدها همه فیلسوفان اسلامی آن را پذیرفته و مورد تاکید قرار دادند، تحت‌تاثیر همین موضوع رخ داد. در این نوشتار ابتدا تلاش خواهیم کرد تا فهم صحیحی از نظریه تمایز بکمک تبیین شالوده‌های اساسی آن بدست دهیم و سپس نتایج معرفتی و فلسفی آن را بیان کرده و اهمیت نظریه را در فلسفه اسلامی مورد توجه قرار دهیم. لازمه چنین تبیینی، بررسی تفصیلی آرا فارابی درباره وجود، معنای وجود و نسبت وجود و ماهیت است.
کلیدواژه فارابی ,معنای وجود ,نظریه تمایز ,سنت یونانی ,نتایج معرفتی و فلسفی ,Farabi ,Meaning Of Being ,Theory Of Distinction ,Greek Tradition ,Ontological And Philosophical Consequences
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved