>
Fa   |   Ar   |   En
   فهم از حقیقت نزد پیشاسقراطیان  
   
نویسنده شاپوری سعید
منبع تاريخ فلسفه - 1393 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:159 -176
چکیده    تفکر پیشاسقراطی یونان باستان با فلاسفه ملطی و جستجوی آنها برای منشا و آرخه عالم، آغاز میشود. هراکلیتوس با بیان اینکه طبیعت دوست دارد خود را پنهان کند، نخستین اندیشمندی است که در پی دانستن حقیقت بود و پارمنیدس نیز یکی از مهمترین متفکرانی است که بدنبال فهمِ حقیقت، با نشان دادن راههای گمان و حقیقت در شعر تعلیمیش، طریقِ رسیدن به حقیقت را بازگو نمود. در ادامه تفکر پیشاسقراطیان، آناکساگوراسِ مادی مسلک، چیزی بر این فهم اضافه نکرد، اما اشاره میکند که بر اثر ناتوانی حواس، انسان قادر به تشخیص حقیقت نمیباشد، اتمیستها (اتمیان) هم مطلبی بیش از اینکه حقیقت در گردابی پنهان است و از حقیقت چیزی نمیدانیم، بر مطالب قبل نیفزودند. حاصل این تفکرات درنهایت به یک نقطه مشترک میرسد که فهم از حقیقت همواره با کلماتی مانند فوزیس، پوشیدگی و ناپوشیدگی، ارتباط تنگاتنگی داشته است.
کلیدواژه ناپوشیدگی ,پوشیدگی ,پیشاسقراطیان ,حقیقت ,فلسفه ,Philosophy ,Aletheia ,Lethe ,Pre-Socratic Philosophers ,Truth
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved