>
Fa   |   Ar   |   En
   مولفه‌های میان‌رشته‌یی مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه؛ ابداع روشی نوین در تدوین تاریخ فلسفه و نقد تاریخنگاری کنونی در ایران  
   
نویسنده ماحوزی رضا ,سلیمانی فرد مریم
منبع تاريخ فلسفه - 1393 - دوره : 4 - شماره : 4 - صفحه:121 -142
چکیده    مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه، وابسته به بنیاد حکمت اسلامی صدرا و انجمن علمی تاریخ فلسفه، با هدف تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه ایران و جهان در بستر واقعی رویدادها و حوادث فرهنگی و اجتماعی، از سال 1384 تاکنون پژوهشگران و محققان فراوانی را گرد هم آورده است. ساختار کلی حاکم بر تدوین این تاریخ فلسفه گویای فعالیتی مشترک و همگانی است که در آن طیفی از اساتید و صاحبنظران باستانشناسی، زبانشناسی، تاریخ، هنر، عرفان، دین و فلسفه حضور دارند. این نوشتار درصدد است پس از تشریح ضوابط و اصول حاکم بر رویکرد میان‌رشته‌‌یی در عرصه دانش و تفاوت آن با رویکرد رشته‌یی، برمبنای مستندات منتشر شده توسط این مرکز، تصویری از فعالیت گروهی پژوهشگران این مرکز مطابق با رویکرد مزبور عرضه دارد و فعالیتهای فعلی و چشم‌انداز پیش‌روی آنان را ترسیم نموده و مورد داوری قرار دهد. در پایان، بر مبنای ماهیت این رویکرد و انتظارات علمی برخواسته از آن، توصیه‌هایی به محققان همکار و متولیان این طرح سترگ ارایه شده است.
کلیدواژه مرکز تدوین ,تاریخ فلسفه ,رشته ,میان‌رشته‌یی ,Center For Compiling A Comprehensive History Of Wisdom And Philosophy ,History Of Philosophy ,Interdisciplinary ,Discipline
آدرس استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی, ایران, کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved