>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین ارکان حکمت و حکومت آرمانی در اندیشه سهروردی با تطبیق بر آرا افلاطون  
   
نویسنده رحیمیان سعید ,زارعی طیبه
منبع تاريخ فلسفه - 1392 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:77 -98
چکیده    اندیشه آرمانشهری بحث مفصلی است که قدمتی باندازه تاریخ بشری دارد. افلاطون نخستین فیلسوفی است که جامعه آرمانی را در قالبی فلسفی به تصویر کشیده است. از سوی دیگر، در جهان اسلام فارابی آغازگر این اندیشه و میراث گذار آن برای اندیشمندان بعد از خود تا به امروز میباشد. شیخ شهاب الدین سهروردی از جمله فیلسوفانی است که در جستجوی جامعه کمال مطلوب به اندیشه فلسفی خویش سمت و سو میدهد؛ حکومت مطلوبی که از دل هستی شناسی و معرفت شناسی اشراقی او بدست می آید. نوشتار حاضر بر آن است که به بررسی این رابطه وثیق پرداخته و با توجه به جایگاه افلاطون در نزد سهروردی مواضع وفاق و خلاف این دو اندیشمند را در این زمینه تعیین کند.با وجود شباهتهایی بین دیدگاه ایشان، بویژه در مواردی نظیر گرایش انسان به جامعه مدنی، تطابق و هماهنگی حکومت مطلوب آنها با نظام کاینات و منحصر بودن حاکمیت به صاحبان معرفت به حقایق عالم اعلی، از استقلال اندیشه سهروردی بخصوص در مبحث ریاست حکومت مطلوب و صفات او نمیتوان گذشت.
کلیدواژه ریاست حکومت ,حکومت مطلوب (مدینه فاضله) ,معرفت اشراقی ,عالم اعلی ,Higher World ,Illuminationist Knowledge ,Ideal State (Utopia) ,Leadership Of State
آدرس دانشگاه شیراز, استادیار دانشگاه شیراز (نویسنده مسیول), ایران, کارشناس ارشد فلسفه اسلامی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved